Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 2023

Vi lämnar ett år av ekonomisk återhämtning bakom oss efter en historiskt stor förlust 2022. Tack vare de åtgärder som beslutades inför 2023 vände vi förlust till vinst, vilket är viktigt för att säkra vår investeringsförmåga. Trafikverket publicerade under augusti underlaget för den upphandlade Gotlandstrafiken 2027–2035. Vi lämnade in anbud i mars 2024 och hoppas på förnyat förtroende, samtidigt som vi ser stora möjligheter att bedriva konkurrerande trafik vid den händelse att en annan operatör skulle vinna avtalet.

Kvartalet oktober-december 2023

 • Intäkterna uppgick till 470,9 MSEK (523,6). Kostnaderna uppgick till -515,0 MSEK (-685,5). Intäkter och kostnader under kvartalet är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -61,2 MSEK (-161,9) motsvarande -24,5 SEK (-64,8) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år påverkades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats på lägre nivåer. Kvartalet har även påverkats av resultatet från vår andel av resultatet i Gotland Alandia Cruises.
 • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 0,0 MSEK (519,5).
 • Finansnettot uppgick till -55,2 MSEK (1,8) påverkat av valutakursförändringar samt nedskrivning av aktieinnehav.
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till -98,7 MSEK (265,6) motsvarande -39,5 SEK (106,2) per aktie.

Perioden januari-december 2023

 • Intäkterna uppgick till 2 366,4 MSEK (2 918,8). Kostnaderna uppgick till -2 187,6 MSEK (-3 048,2). Intäkter och kostnader under perioden är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 161,7 MSEK (-129,4) motsvarande 64,7 SEK (-51,8) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år belastades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats på lägre nivåer.
 • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 280,3 MSEK (520,0).
 • Finansnettot uppgick till 82,7 MSEK (12,5) påverkat av högre ränteintäkter på grund av högre räntenivåer och ökade placeringar men negativ påverkan från valutakursförändringar samt nedskrivning av aktieinnehav.
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 404,5 MSEK (276,9) 161,8 SEK (110,8) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång

 • I början av december presenterade Gotlandsbolaget och Viking Line de första planerna för den gemensamma kryssningssatsningen genom det samägda bolaget Gotland Alandia Cruises. Premiärkryssning med M/S Birka Gotland planeras för den 20 mars 2024.
 • Gotlandsbolaget och det australiensiska skeppsbyggnadsvarvet Austal tog i februari 2024 nästa steg i arbetet att utveckla en snabbgående katamaran till Gotlandstrafiken. Ett Memorandum of Understanding med målet att kunna teckna avtal om byggnation. Om ett nybyggnadskontrakt ingås kan den snabbgående katamaranen levereras under 2027.
 • I början av mars lämnades anbud in till Trafikverket i upphandlingen av Gotlandstrafiken 2027-2035. Nuvarande avtal gäller till och med sista januari 2027.

Kommentar från VD

”Ett år präglat av ekonomisk återhämtning
Vi gick in i 2023 med en historiskt stor förlust bakom oss. 2022 avslutades med flera svåra men nödvändiga beslut, vilka legat till grund för den ekonomiska återhämtningen under 2023. Tack vare stabiliserade drivmedelskostnader, renodling och justerade biljettpriser nådde vi ett justerat rörelseresultat om 161,7 MSEK (-129,4) och vände förlust till vinst.

Såväl koncernens intäkter, 2 366,4 MSEK (2 918,8) som kostnader -2 187,6 MSEK (-3 048,2) är lägre än föregående år, främst till följd av att vi inte bedrev linjen till Rostock samt avyttring av fartyg.

I slutet av 2022 aviserade Destination Gotland justering av biljettpriser för att i någon mån möta de kraftigt ökade kostnaderna för drivmedel. Tack vare stabiliserade priser på drivmedel under året, har Destination Gotland haft möjlighet att sänka snittpriserna under året.

Successivt byte av drivmedel
Under 2022 övergick vi från LNG (fossilgas) till MGO (marine gas oil) för att minska den finansiella effekten av de explosionsartade ökningarna på drivmedel, samt att inte köpa drivmedel som innehåller ryska molekyler. Detta påverkade tyvärr trafikens utsläpp negativt. Tack vare stabiliserade drivmedelspriser, har vi kunnat påbörja en successiv återgång till LNG under året, ett arbete som fortgår.

Vårt långsiktiga mål att erbjuda klimatneutrala resor senast 2045 står fast, men vägen dit är inte utan utmaningar. Bland annat är de krav som ställs av Trafikverket i den pågående upphandlingen relativt lågt ställda, vilket gör stora investeringar i ny teknik mer utmanande.

Gotlandstrafiken – en del av vår historia och framtid
I augusti publicerade Trafikverket upphandlingsunderlaget för nästa koncessionsperiod i Gotlandstrafiken, 2027-2035. Vid denna rapports publicering har vi lämnat in anbud, och tror och hoppas att vi kommer att få förnyat förtroende att driva trafiken mellan Gotland och fastlandet.

Men även om vårt främsta fokus är att vinna trafiken för kommande koncessionsperiod, så är vi trygga i insikten att vi inte står eller faller på en verksamhet. Under 1990-talet när vi inte hade trafiken, visade vi vår förmåga att ställa om. Vi ser dessutom stora möjligheter att även vid förlust bedriva trafik under delar av året när behovet är som störst. Trafikverket handlar upp en bastrafik, varav många avgångar är de som inte är kommersiellt gångbara. Destination Gotland levererar långt mer än den upphandlade trafiken och vi har mycket goda förutsättningar att bedriva konkurrerande trafik vid en eventuell förlust av avtalet.

Fokus på utveckling och expansion
Vi har en god likviditet som stärker vår investeringsförmåga och vår position när vi nu utvärderar investeringar i fartyg och fastigheter, men även nya verksamheter.

Köpet av Birka Gotland och satsningen på kryssningar i Östersjön som vi gör tillsammans med Viking Line är en spännande och viktig affär, men för oss också en tydlig signal om vårt fokus på passagerarsjöfart. Sjöfarten, så väl som andra industrier, kommer ha stora behov av olika fossilfria drivmedel, och efter att under 2023 ha investerat i biogastillverkning på Gotland ser vi över fler investeringar inom detta område. Inom vår hotell- och fastighetsverksamhet lokalt på Gotland ser vi spännande möjligheter och stora investeringar framöver.”

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget

Webcast med möjlighet att ställa frågor

I samband med rapporten håller Gotlandsbolagets VD Håkan Johansson och CFO Ulrika Hellberg en webcast med möjlighet att ställa frågor. Presentationen kommer att hållas på svenska och avslutas med möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Onsdag 20 mars 2024 klockan 09.00 CET. Webcast:
https://ir.financialhearings.com/gotlandsbolaget-q4-2023

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Gotlandsbolagets hemsida.