Skip to content

Bolagsordning

§ 1.

Bolagets företagsnamn är Rederiaktiebolaget Gotland (publ). Bolaget är publikt.

§ 2.

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva rederirörelse, rese-, restaurang-, och hotellrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.

Till förmån för företag, vilka stå i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget, må detta ingå borgensförbindelser och företaga andra rättshandlingar, även om dessa eljest skulle falla utom ramen för den nyss angivna verksamheten.

§ 3.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor, högst 8 000 000 kronor.

§ 4.

Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 5.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4 000 000 st och aktier av serie B till ett antal av högst 8 000 000 st.

Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster och aktie av serie B medför rätt till en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier det förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, skall aktieägare äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner respektive konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan tecknas eller bytas ut mot de emitterade instrumenten.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av serie A och serie B emitteras av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

§ 6.

Styrelsen skall ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§ 7.

Styrelsen, som väljs på årsstämma, skall bestå av lägst 5, högst 9 ledamöter samt högst 5 suppleanter.

Ledamöterna utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Suppleanterna utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8.

På årsstämma utses lägst en och högst två revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorsvalet skedde.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12.

På begäran av en aktieägare ska aktie av serie A (en eller flera), tillhöriga den aktieägaren, omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos styrelsen. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 13.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  • (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer som skall väljas.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och revisorer.
 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 15.

Skulle mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare uppkomma tvist, skall den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.