Skip to content

Organisation

Koncernens verksamhet kan beskrivas som ett infrastrukturrederi där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken, Hansa Destinations AB bedriver färjelinje mellan Sverige och Tyskland, och Gotland Tankers AB ansvarar för den numera begränsade tankverksamheten. Destination Gotland AB ansvarar genom dotterbolag även för resebyrårörelse samt stuveriverksamhet med mera. Gotland Hotels & Properties AB ansvarar för Koncernens hotellverksamhet och fastighetsförvaltning. Gotland Tech Development AB arbetar med utveckling av fossilfri sjöfart. I övriga verksamheter ingår uthyrning av Koncernens färjor och fastigheter, Gotlandsbolagets administration samt bolaget Gotland Capital Management AB som bedriver kapitalförvaltning.

Koncernens verksamhet är organiserad i sex affärsområden:

Antalet anställda årsarbetare i koncernen uppgick år 2021 till 785 stycken, varav 652 stycken tillhörde Destination Gotland AB med dotterbolag, 4 stycken Gotland Tankers AB, 53 stycken Gotland Hotel & Properties AB, 10 stycken Gotlandsbolaget samt 66 stycken Stockholms Reparationsvarv AB (vilket avyttrades 1 juli 2022). Hansa Destinations AB:s verksamhet och fartyg administreras och bemannas av Destination Gotland AB.