Skip to content

Bolagsstyrning

För Rederiaktiebolaget Gotland är god bolagsstyrning en grundsten för att upprätthålla en förtroendefull relation med aktieägare, anställda och andra viktiga intressenter.

Gotlandsbolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq First North huvudsakligen styrts av svenska lagar och regler, till exempel aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554), Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. När bolagets A-aktier respektive B-aktier har noterats på Nasdaq First North kommer bolaget också att följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter på Nasdaq First North ”Nasdaq First North Growth Market – Rulebook”.

Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas av bolag vars aktier är upptaga till handel på reglerad marknad enligt principen ”följa eller förklara”. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterad på Nasdaq First North, men för det fall koden blir bindande för Gotlandsbolaget kommer bolaget att tillämpa den enligt principen ”följa eller förklara”.