Skip to content

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämma kan det kallas till extra bolagsstämma.Enligt Gotlandsbolagets bolagsordning sker kallelsen till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.