Skip to content

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska Gotlandsbolaget ha minst en och högst två revisorer.

Ernst & Young AB, med adress Box 7850, 103 99 Stockholm, och Oskar Wall, auktoriserad revisor och medlem i FAR, nyvaldes vid årsstämman 2023 till bolagets revisor respektive huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2024.