Skip to content

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska Gotlandsbolaget ha minst en och högst två revisorer.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adress Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, och Magnus Thorling, auktoriserad revisor och medlem i FAR, omvaldes vid årsstämman 2022 till bolagets revisor respektive huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2023.