Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-september 2023

När vi summerar den viktiga sommaren, kan vi konstatera att Gotland står sig starkt som resmål, trots en liten minskning i antalet resande. De åtgärder som genomförts för att stärka vårt resultat, med effektiviseringar och justerade biljettpriser, har haft en positiv ekonomisk effekt och vi redovisar ett förbättrat justerat rörelseresultat för perioden jämfört med förluståret 2022. Under tredje kvartalet har Trafikverket distribuerat upphandlingsunderlaget för den upphandlade Gotlandstrafiken 2027–2035. Vårt främsta mål är att få förnyat förtroende, men vid den händelse att vi inte skulle vinna avtalet, planerar vi att fortsätta köra trafik mellan Gotland och fastlandet. Arbetet fortgår också med utvecklingen av den nya kryssningslinjen i samarbete med Viking Line, samt satsningar på boendeanläggningar på Gotland, gotländsk biogasproduktion och teknikutveckling för att minska utsläppen från färjetrafiken.

Kvartalet juli-september 2023

  • Intäkterna uppgick till 968,5 MSEK (1 140,2). Kostnaderna uppgick till -690,9 MSEK (-958,4). Intäkter och kostnader under kvartalet är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 277,6 MSEK (181,8) motsvarande 111,0 SEK (72,7) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år påverkades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats på lägre nivåer.
  • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 19,1 MSEK (0,5).
  • Finansnettot uppgick till 17,3 MSEK (4,8) till följd av högre räntenivåer och ökade placeringar på penningmarknaden samt negativa valutakurseffekter.
  • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 247,2 MSEK (162,9) motsvarande 98,9 SEK (65,1) per aktie.

Perioden januari-september 2023

  • Intäkterna uppgick till 1 895,5 MSEK (2 395,3). Kostnaderna uppgick till -1 711,4 MSEK (-2 363,0). Intäkter och kostnader under perioden är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 222,9 MSEK (32,6) motsvarande 89,2 SEK (13,0) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år belastades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats på lägre nivåer.
  • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 280,3 MSEK (0,4).
  • Finansnettot uppgick till 137,9 MSEK (10,7) till följd av positiva valutakurseffekter samt stigande räntor och ökade placeringar på penningmarknaden.
  • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 503,1 MSEK (11,3) motsvarande 201,2 SEK (4,5) per aktie.

Kommentarer från VD

Fortsatt ekonomisk återhämtning i koncernen
Stora delar av koncernens verksamheter är säsongsbetonade och den viktiga sommaren ligger nu bakom oss.

Redan under de två första kvartalen under 2023 kunde vi se att besluten att inte bedriva Hansa Destinations linje till Rostock under 2023 samt justera Destination Gotlands biljettpriser gav effekt genom ett stärkt resultat jämfört med förluståret 2022. Nu efter högsäsongen kan vi konstatera att åtgärderna slagit igenom och vårt justerade rörelseresultat för perioden steg till 277,6 MSEK jämfört med 181,8 MSEK 2022.

Tack vare lägre drivmedelspriser, har Destination Gotland haft möjlighet att hålla lägre snittpriser under kvartalet än vad som förväntades i början av året.

Gotlandstrafiken är en del av Gotlandsbolaget
I augusti publicerade Trafikverket underlaget för kommande koncessionsperiod (2027–2035) i Gotlandstrafiken.

När Gotlandsbolaget bildades var det för att säkra goda kommunikationer mellan Gotland och fastlandet, och trafiken är en del av vårt ursprung och DNA. Men idag är verksamheten betydligt bredare, med hotell, fastigheter, resebokning, teknikutveckling och en kommande kryssningssatsning. Vi är därför inte beroende av en affär eller avtalet med Trafikverket. Under 90-talet när vi inte hade den upphandlade trafiken, visade vi vår förmåga att ställa om affären.

Med det sagt, är vårt främsta fokus att vinna upphandlingen. Vi är ödmjuka inför möjlig konkurrens, men vet också att vi har lång erfarenhet av trafiken, upparbetade kundrelationer och en väl anpassad fartygsflotta. Den vetskapen gör att vi, även om vi inte skulle vinna avtalet med Trafikverket, planerar att fortsätta köra trafik mellan Gotland och fastlandet.

Fler långsiktiga satsningar med fokus på Gotland
Vi arbetar parallellt med flera strategiska satsningar på och omkring Gotland. Vår kanske viktigaste satsning handlar om teknikutveckling för framtidens fartyg med målet att kunna erbjuda en klimatneutral överfart till och från Gotland.

Vi är också i en intensiv fas tillsammans med Viking Line inför lanseringen av vår gemensamma kryssningssatsning våren 2024. Med den kommer vi kunna välkomna fler besökare till Gotland. Samtidigt fortsätter våra satsningar på boendeanläggningar på Gotland och vi hoppas kunna dela med oss mer av våra planer under början av 2024.

Håkan Johansson, VD Gotlandsbolaget

Webcast med möjlighet att ställa frågor
I samband med rapporten håller Gotlandsbolagets VD Håkan Johansson och CFO Ulrika Hellberg en webcast med möjlighet att ställa frågor. Presentationen kommer att hållas på svenska. En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Gotlandsbolagets hemsida.

Tisdag 21 november 2023 klockan 10.00 CET. Webcast:
https://ir.financialhearings.com/gotlandsbolaget-q3-2023

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till september 2023 finns tillgänglig på:
https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/