Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-juni 2023

Koncernen fortsätter sin återhämtning efter 2022 års negativa justerade rörelseresultat tack vare de nödvändiga beslut som togs i slutet av året. Drivmedelspriserna har under kvartalet fortsatt att sjunka och Destination Gotland har därför haft möjlighet att ytterligare sänka snittpriserna. Renodlingen av koncernen samt beslutet att inte bedriva Hansa Destinations under 2023 innebär lägre intäkter för koncernen, men även lägre kostnader. Vår kassa har stärkts tack vare reavinster från försäljning av tankfartyg. Efter kvartalets utgång, har vi kommunicerat ett strategiskt och viktigt samarbete med Viking Line. Gotlandsbolaget säljer 50 procent av M/S Birka Stockholm till Viking Line och vi startar ett gemensamt bolag som ska bedriva kryssningsverksamhet. Satsningen på kryssningsverksamhet är en del i den strategi vi arbetar efter för att fokusera ytterligare på infrastruktur, framtidens sjöfart, maritim teknik, framtidens energi och besöksnäring.

Kvartalet april-juni 2023

 • Intäkterna uppgick till 564,2 MSEK (760,0). Kostnaderna uppgick till -555,9 MSEK (-810,8). Intäkter och kostnader under kvartalet är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 8,3 MSEK (-50,8) motsvarande 3,3 SEK (-20,3) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år belastades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats.
 • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 291,7 MSEK (0,0).
 • Finansnettot uppgick till 98,8 MSEK (6,5) till följd av positiva valutakurseffekter samt stigande räntor och ökade placeringar på penningmarknaden.
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 326,0 MSEK (-49,8) motsvarande 130,4 SEK (-19,9) per aktie.

Perioden januari-juni 2023

 • Intäkterna uppgick till 927,1 MSEK (1 255,0). Kostnaderna uppgick till -981,7 MSEK (-1 404,5). Intäkter och kostnader under perioden är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för fartyg som sålts under andra halvåret 2022 och första halvåret 2023.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -54,6 MSEK (-149,5) motsvarande -21,8 SEK (-59,8) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år belastades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats.
 • Reavinster vid försäljning av fartyg uppgick netto till 261,2 MSEK (0,2).
 • Finansnettot uppgick till 120,6 MSEK (5,9) till följd av positiva valutakurseffekter samt stigande räntor och ökade placeringar på penningmarknaden.
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 255,9 MSEK (-151,6) motsvarande 102,4 SEK (-60,6) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Under april tecknade Gotlandsbolaget och det australiensiska varvet Austal en avsiktsförklaring om att ingå ett avtal för designen av Gotlandsbolagets nya snabbgående katamaran. Gotland Horizon X kommer kunna drivas på vätgas och planeras att användas i Gotlandstrafiken.
 • Den 11 april avtalade Gotlandsbolaget om försäljning av sina andelar i tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific, som koncernen ägt till 50%, för totalt 85 MUSD. Fartygen har levererats och därmed har Gotlandsbolaget avyttrat alla tankfartyg.
 • I samband med årsstämman i juni, valdes Carl-Johan Hagman till ny styrelseledamot i bolaget. Carl-Johan Hagman har en lång bakgrund inom internationell sjöfart.
 • I början av juni kommunicerades att Ulrika Hellberg utsetts till ny CFO på Gotlandsbolaget. Ulrika Hellberg tillträder senast 1 december 2023 och kommer ingå i koncernledningen. Hon efterträder Anders Gripne och kommer närmast från rollen som CFO på LEAX.
 • I slutet av kvartalet presenterade Gotlandsbolaget och H2 Green Steel ett samarbete om grön vätgas till sjöfarten. Man kommer tillsammans utreda möjligheten att etablera en produktionsanläggning för att framställa grön vätgas för Gotlandstrafikens framtida färjor.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • I början av augusti meddelade Gotlandsbolaget och Viking Line att man bildar ett gemensamt bolag för att erbjuda kryssningar mellan Stockholm-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Visby. Gotlandsbolaget förvärvade i mars 2023 M/S Birka Stockholm för cirka 38 MEUR och har nu avtalat om att sälja 50 procent av fartyget till Viking Line för 19 MEUR.
 • I slutet av vecka 32 fick M/S Drotten, som trafikerar Gotlandstrafiken i Destination Gotlands regi, tekniska problem och togs ur trafik för reparation. Mitten av augusti är högsäsong på Gotland och många passagerare påverkas. Destination Gotland har sedan dess arbetat intensivt med att hantera den uppkomna situationen och har vid rapportens publicering informerat alla passagerare och majoriteten har kunnat genomföra sin resa.

Kommentarer från VD

Fortsatt ekonomisk återhämtning och lägre snittpriser hos Destination Gotland

Koncernens justerade rörelseresultat för första halvåret uppgår till -54,6 MSEK vilket är en väsentlig förbättring jämfört med 2022 års -149,5 MSEK. Att resultatet är negativt under perioden är naturligt och följer den säsongsvariation en stor del av koncernen verkar inom.

Destination Gotland har fortsatt sin ekonomiska återhämtning under andra kvartalet, och tack vare sänkta drivmedelskostnader har man kunnat fortsätta att sänka snittpriserna genom kampanjerbjudanden, så som påbörjades i april. Även om det är antalet passagerare under högsäsong som framför allt påverkar Destination Gotlands resultat och i förlängningen även Gotlandsbolagets, så följer vi noggrant antalet passagerare även andra delar av året. Antalet passagerare i Gotlandstrafiken minskade under kvartalet med 5,5 procent jämfört med föregående år. En minskning som till stor del kan förklaras med rådande lågkonjunktur och det allmänna kostnadsläget.

Lägre drivmedelspriser möjliggör återgång till LNG

Drivmedelspriserna 2022 samt risken att använda ryska molekyler ledde till att Gotlandstrafiken övergick till att drivas med Marine Gasoil, vilket innebar ökade CO2-utsläpp. Nu möjliggör sjunkande drivmedelspriser och säkring av att inga ryska molekyler ingår i gasen en återgång till LNG, vilket har stor betydelse för utsläppen. Skifte har påbörjats och beräknas vara helt genomfört på våra två fartyg som kan drivas med LNG under sensommaren.

Utvecklingen av kryssningstrafiken i samarbete med Viking Line

I mars förvärvade vi M/S Birka Stockholm för cirka 38 MEUR, och har nu avtalat om att sälja 50 procent av fartyget till Viking Line för 19 MEUR. Gotlandsbolaget och Viking Line bildar ett gemensamt bolag med uppgift att utveckla och erbjuda kryssningar mellan Stockholm-Mariehamn och Stockholm-Mariehamn-Visby.

Utvecklingen av en kryssningsverksamhet är en del i den strategi vi arbetar efter för att fokusera ytterligare på infrastruktur, framtidens sjöfart, maritim teknik, framtidens energi och besöksnäring. Kryssningstrafik blir ett komplement till Gotlandstrafiken och våra andra erbjudanden. Vi ser att ett partnerskap med Viking Line, med sin långa erfarenhet från kryssningar i Östersjön, ytterligare kommer att stärka affären och erbjudandet. Samarbetet är en fantastisk möjlighet där både våra och Viking Lines erfarenheter och kompetenser tas tillvara.

Genomförande av affären och etablering av det nya gemensamma bolaget förutsätter godkännande från Konkurrensverket.

Den nya kryssningslinjen kommer öppna upp för nya sätt att resa till och från Gotland, men även för fler att uppleva ön. Passagerare kommer kunna kombinera en kryssning med att stanna på Gotland och även välja Destination Gotland för en snabbare resa mellan Gotland och fastlandet.

Vi tror att detta kommer att bli positivt för Gotlandsbolaget, öka Gotlands attraktivitet och skapa nya arbetstillfällen.

Avslutningsvis, hoppas vi att Trafikverket publicerar upphandlingsunderlaget för Gotlandstrafiken under augusti. Vi kommer att arbeta för ett fortsatt förtroende från såväl staten som det svenska folket i allmänhet, och gotlänningarna i synnerhet. Vi står väl rustade för att driva arbetet med att Gotland inte ska behöva välja mellan tillgänglighet och klimat och ser att vi har en viktig roll att fylla oavsett utfallet av upphandlingen.

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till juni 2023 finns tillgänglig på: https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/