Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1 jan-31 aug 2014

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2014 – 31 december 2014
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 Mkr (121)
• Rörelseresultatet uppgick till 271 Mkr (125)
•Resultat efter skatt uppgick till 261 Mkr (102)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 271 Mkr (125). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 121 Mkr till 335 Mkr. Omsättningen var 1 356 Mkr (1 405).
Det förbättrade resultatet är främst beroende på realisationsvinst vid försäljning av fartyg med 28 Mkr samt att de orealiserade valutavinsterna för årets första åtta månader uppgått till 68 Mkr. Därutöver har även avskrivningar för befintliga fartyg minskat med 45 Mkr jämfört med föregående år.

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera och kommersiellt management ligger hos Hafnia Management A/S med undantag för M/T Gotland Aliya som är utchartrad på timecharter till Messrs Mansell Ltd.

Under året har två produkttankfartyg sålts, dels M/T Anna Victoria på 75 000 ton och dels M/T Wisby Wave på 7 500 ton.
Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som båda är bortfraktade på timecharter till Trafigura Maritime Logistics Pte med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.

Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt som reservfartyg.

Koncernen äger fyra mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.