Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 2022

Drivmedelspriserna slog hårt mot Gotlandsbolaget och medförde ett negativt justerat rörelseresultat på -161,9 MSEK för 2022. Bolagen som bedriver färjetrafik, Destination Gotland och Hansa Destinations, har ett negativt justerat rörelseresultat på -417,2 MSEK, främst på grund av ökade drivmedelspriser. För att möta kostnadsökningarna genomfördes under 2022 ett tillfälligt bränsleskifte och biljettpriserna justerades. Åtgärderna täckte dock inte kostnadsökningarna och under fjärde kvartalet eskalerade förlusten inom färjetrafiken, varför beslut togs att inte bedriva Hansa Destinations linje Nynäshamn- Rostock under 2023 samt att justera Destination Gotlands biljettpriser för 2023.

Kvartalet oktober-december 2022

 • Intäkterna uppgick till 523,6 MSEK (520,7).
 • Kostnaderna uppgick -685,5 MSEK (-593,8). Ökade kostnader under kvartalet beror främst på högre drivmedelspriser för Destination Gotland och Hansa Destinations.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -161,9 MSEK (-73,1) motsvarande -64,8 SEK (-29,2) per aktie.
 • Reavinster vid försäljningar av produkttankfartyg uppgick till 519,5 MSEK (0,0).
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till 265,6 MSEK (-109,6) motsvarande 106,2 SEK (-43,8) per aktie.

Perioden januari-december 2022

 • Intäkterna uppgick till 2 918,8 MSEK (2 336,5). Ökningen beror på ökade trafikintäkter för Destination Gotland, nya intäkter för Hansa Destinations samt en förbättrad produkttankmarknad.
 • Kostnaderna uppgick till -3 048,2 MSEK (-2 212,6). Ökade kostnader under året beror framför allt på högre drivmedelspriser för Destination Gotland och Hansa Destinations samt på kostnader för uppbyggnad av Hansa Destinations.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -129,4 MSEK (123,9) motsvarande -51,8 SEK (49,6) per aktie. Det samlade justerade rörelseresultat för bolagen som bedriver färjetrafik (Destination Gotland AB och Hansa Destination AB) uppgick till -417,2 MSEK (122,9).
 • Reavinster vid försäljningar av anläggningstillgångar uppgick netto till 520,0 MSEK (0,0), varav försäljning av produkttankfartyg står för 519,5 MSEK (0,0).

Väsentliga händelser under kvartalet och efter periodens utgång

 • Under oktober lanserades det andra konceptfartyget i Gotlandsbolagets Horizonserie, en snabbgående katamaran som kan drivas på vätgas och möjliggör för överfartstid mellan Gotland och fastlandet under tre timmar.
 • Under oktober och november såldes M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann.
 • Den 1a december ansökte Gotlandsbolaget formellt om notering på First North Growth Market. Första handelsdag var den 7 december.
 • Under december togs beslut att Hansa Destinations inte kommer att bedriva trafik Nynäshamn-Rostock-Visby under 2023.
 • Under februari inleddes arbete med att sälja, alternativt hyra ut, HSC Gotlandia II.

Kommentar från VD
”Ett utmanande år
När vi summerar 2022, är det ett år som präglas av Rysslands invasion av Ukraina, skenande energipriser, hög inflation och oro för lågkonjunktur. Mot den bakgrunden har också kostnaderna för flera av våra verksamheter ökat markant, med ett negativt justerat rörelseresultat (-129,4 MSEK) till följd.

Våra färjeverksamheter inom Destination Gotland och Hansa Destinations har under året behövt hantera betydligt högre drivmedelskostnader, och de två bolagen visar en gemensam förlust på drygt -400 MSEK för året.

För att begränsa kostnadsutvecklingen och säkerställa ett oberoende från Ryssland vad gäller drivmedel har Destination Gotland successivt under 2022 genomfört ett tillfälligt bränsleskifte från fossilgas, LNG, till Marine Gasoil, MGO. Vi har för avsikt att återgå till fossilgas och biogas så snart prisbilden medger, och vi kan säkerställa gasens ursprung.

Fortsatta kostnadsökningar under fjärde kvartalet
Fjärde kvartalet innebar ytterligare kostnadsökningar för drivmedel för både Destination Gotland och Hansa Destinations. Efter högsäsongen klingat ut varje år minskar resandet kraftigt, och så även intäkterna. Under 2022 innebar detta en eskalerande förlust, varför två svåra, men nödvändiga, beslut fattades.

Destination Gotland beslutade om justerade priser på biljetter och frakt för 2023, vilket har bidragit till en lokal debatt om Gotlandstrafikens finansiering. Gotland har med sitt ö-läge särskilda behov att säkerställa en effektiv trafik året runt, då sjövägen är den primära vägen för resenärer och frakt, och därför upphandlar Trafikverket färjetrafiken till ön. När priset på drivmedel stabiliseras på en lägre nivå, kommer vi reflektera detta i biljettpriserna.

Under fjärde kvartalet togs även beslut att Hansa Destinations inte trafikerar linjen mellan Nynäshamn och Rostock under 2023. De ökade drivmedelskostnaderna, operationella utmaningar och svårigheter att säkra tillräcklig godsvolym gör att verksamheten inte bedöms vara finansiellt gångbar. Vi byggde upp viktigt kunskapskapital under den tid vi drev linjen och utvärderar nu en möjlig fortsättning från 2024.

I linje med att renodla Gotlandsbolagets fartygsflotta med fokus på det industriella segmentet – med frakt och passagerare i fokus, har vi under fjärde kvartalet sålt fyra produkttankfartyg som ingått i Gotland Tankers verksamhet. Detta har stärkt vår kassa, men är en finansiell engångseffekt.

Stark investeringsförmåga framåt
Bakom oss har vi ett år som kantats av flera utmanande omvärldshändelser, men vi ser med tillförsikt på framtiden. Gotlandsbolaget är ett finansiellt starkt bolag trots förluster 2022, till stor del tack vare långsiktighet och försäljning av tillgångar med reavinster. Vi fortsätter utvecklingen av framtidens fartyg och arbetet med Horizon-serien, där en vätgasdriven katamaran presenterades under fjärde kvartalet 2022. Vi utvecklar även våra verksamheter i stort och utvärderar kontinuerligt investeringar i nya färjelinjer, fartyg, energiinfrastruktur och besöksmål.”

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget

Webcast med möjlighet att ställa frågor
I samband med rapporten håller Gotlandsbolagets VD Håkan Johansson en webcast med möjlighet att ställa frågor. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tisdag 21 mars 2023 klockan 10.00 CET. Webcast:
https://ir.financialhearings.com/gotlandsbolaget-q4-2022

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Gotlandsbolagets hemsida.