Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 2021

1 januari – 31 december 2021
Rederiaktiebolaget Gotlands 157:e verksamhetsår 

  • Intäkterna ökade till 2 337 Mkr från 2 011 Mkr.
  • Rörelseresultatet minskade till 124 Mkr från 142 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till 150 Mkr från 159 Mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,20 kr per aktie (8,00 kr) 

Allmänt

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Gotland Hotels & Properties AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet och Hansa Destinations AB bedriver färjelinje mellan Sverige och Tyskland.

Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg, Gotland Tech Development AB arbetar med utveckling av fossilfri sjöfart och Gotland Capital Management AB bedriver kapitalförvaltning. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets intäkter har ökat i takt med efterfrågan på resor. Antalet passagerare i Gotlandstrafiken har ökat med 487 601 resenärer vilket är plus 40 procent jämfört med föregående år.

Resultat och intäkter
Koncernens intäkter ökade med 326 Mkr och uppgick till 2 337 Mkr (2 011). Rörelseresultatet minskade med 18 Mkr och uppgick till 124 Mkr (142).

Resultatförsämringen beror i stor utsträckning på en mycket svag produkttankmarknad med en betydande förlust under året för Gotland Tankers AB vilken även accelererade under årets sista tertial.

Efterfrågan på resor till Gotland har ökat efter regeringens och myndigheternas lättnader av de restriktioner som varit gällande under coronapandemin.

Årsstämma & årsredovisning
Årsstämma planeras hållas i Visby 1 juni 2022. Årsredovisningen kommer att skickas ut till aktieägarna i maj. Den kommer också att finnas tillgänglig på www.gotlandsbolaget.se.