Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2019

När detta skrivs har Corona-pandemin drabbat Sverige hårt. Under en dryg månads tid har det rått förbud för sammankomster och vi som medborgare har fått rekommendationer att inte resa och att hålla oss hemma i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmuntras att tillsammans ta ett ansvar för skydda våra äldre och människor omkring oss som tillhör särskilt utsatta grupper. Det svenska näringslivet har tagit en hård smäll. Besöksnäringen och transportbranschen hör till de hårdast drabbade verksamheterna. Även vi på Rederi AB Gotland har påverkats i stor utsträckning.

I dagsläget är det svårt att överblicka hur stor den negativa påverkan av Covid-19 kommer att bli för vår verksamhet. Hur mycket intäkter vi förlorar beror till stor del på hur länge myndigheternas restriktioner kvarstår. I de scenarier vi räknar på gör det stor skillnad om resandet kan återupptas under maj/juni eller om det blir betydligt senare. Detta eftersom så stor andel av resandet med Gotlandstrafiken sker under perioden juni till augusti.

Sedan början på mars har vi arbetat intensivt med att anpassa verksamheterna och vidta åtgärder för att minska våra kostnader för att förbereda oss inför ett läge med stora intäktsbortfall. Samtidigt prioriterar vi en uthållig försörjningsberedskap för Gotland, där den dagliga färjetrafiken är avgörande för tillgången på varor, livsmedel och läkemedel. Detta gör vi genom att koncentrera trafiken till den så kallade bastrafiken med två fartyg. Genom dessa åtgärder minskar vi risken att våra medarbetare smittas, samtidigt som de gör oss mindre sårbara i ett scenario med dramatiskt ökande sjukskrivningstal. Vi har även tagit flera initiativ för att stödja andra samhällsfunktioner på Gotland. Exempelvis genom att utverka dispens från Transportstyrelsen för att kunna genomföra särskilda sjuktransporter.

Samtidigt som vi genomför anpassningar och åtgärder för att möta betydande intäktsbortfall, förbereder vi oss för ett läge där efterfrågan på inrikes resor och dragningskraften hos Gotland kan komma att bli större än någonsin. Detta kan nämligen bli effekten om restriktionerna för utrikes resor kvarstår samtidigt som rekommendationerna mot inrikes tonas ner. Så annorlunda och så komplicerad är situationen i Sverige i maj 2020.

Rustade för framtiden

I slutet av 2019 levererades bolagets andra nybyggda LNG-fartyg från GSI-varvet i Kina. Arbetsnamnet M/S Thjelvar har numera bytts till M/S Gotland. Detta enligt tradition sedan 1865. Även det första fartyget M/S Visborg kommer att byta namn till M/S Visby, enligt samma tradition. Med två LNG-fartyg i Gotlandstrafiken minskar vi vår klimatpåverkan ytterligare, och vi får ännu bättre förutsättningar att driva trafiken med inslag av förnyelsebar energi, genom en stegvis introduktion av LBG (Liquefied Bio Gas). Under året har Destination Gotland också antagit en klimatfärdplan som beskriver hur Gotlandstrafiken ställer om för att minska klimatpåverkan med 70 procent till år 2030. Något som gör oss väl rustade för kommande avtalsperiod.

En ljuspunkt

För produkttank var även 2019 ett år med en relativt svag marknad. Under vintern och våren har dock fraktraterna ökat, något som i kombination med ett kraftigt prisfall på olja, har förbättrat lönsamheten för Gotland Tankers. Detta skänker en välbehövlig strimma ljus i en annars mörk tid.

Samlad räkning och ett stort tack

I och med generationsväxlingen av fartyg för Gotlandstrafiken har vår balansräkning expanderat rejält. Vidare har vi minskat flottan genom ett antal försäljningar under året, vilket medfört positiva realisationsresultat. Något som förklarar resultatförbättringen som vi ser för 2019. Det är givetvis positivt för verksamhetsåret, men det är samtidigt en händelse av engångskaraktär, som sätter ytterligare fokus på vår utmaning att förbättra lönsamheten för ökad konkurrenskraft i kommande upphandling. I vår strävan att förbättra vår verksamhet är våra anställda helt avgörande. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla er för era fantastiska insatser under året!

Ann-Marie Åström, Ordförande
Håkan Johansson, Verkställande direktör