Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2015

I samband med oljeprisets nedgång i slutet av 2014 återhämtade sig produkttankmarknaden med ökad efterfrågan på transporter av raffinerade oljeprodukter. Den bättre marknaden höll i sig under hela 2015 och har bidragit till ett förbättrat resultat för Gotland Tankers. Även realisationsvinst vid försäljning av fartyg har bidragit till ett ökat resultat för bolaget, vilket tillsammans med en utökad belåningsgrad på fartygsflottan utgör beredskap för de utmaningar bolaget står inför de närmaste åren. I det nya avtalet för Gotlandstrafiken är de operativa riskerna väsentligt större med högre krav på anpassningar. Samtidigt byggs två nya passagerar- och godsfartyg på GSI-varvet i Kina som var för sig representerar bolagets största investering någonsin.

Investeringar för Gotlands tillväxt har varit bolagets kärnverksamhet i 151 år. En konstant utveckling av kommunikationerna till och från Gotland har kunnat ge ön en god tillväxt. Den senaste fartygsgenerationen, introducerad i början av 2000-talet har bidragit till att öns bofasta mer än fördubblat sitt resande, vilket i sin tur lett till att Gotland tvärtemot övrig svensk landsbygd behållit befolkningstalen. Våra investeringar är en förutsättning för att nå de uppsatta målen för det gotländska samhället som uttrycks i både ”Vision Gotland 2025” och ”Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020”.

Att besöksnäringen är viktig för Gotlands tillväxt insåg vi redan 1896 med grundandet av Gotlands Turistförening. Genom en utveckling av marknadsföringen i Destination Gotland och lanseringen av ”Gotland – Jorden runt på en ö” har vi sett ett tydligt trendbrott i trafikvolymerna de senaste två åren då besökarna ökat med ca 10 procent i trafiken. Det märks även en större spridning på ön med fler besökare på landsbygden, från Burgsvik i söder till Fårö i norr. Särskilt tydligt är det ökade intresset under höst-, vår- och vintersäsongerna då fler weekendpaket och nya reseanledningar lockar fler turister. De senaste årens ökningar behöver fortsätta och Destination Gotlands målsättning i den kommande avtalsperioden är att nå två miljoner passagerare per år.

Hotellverksamheten fortsätter att utvecklas. Den gångna vintern har semesterbyn Gustavsvik hyrts ut till Migrationsverket för nyanlända och asylsökande familjer, en viktig insats för behövande och en verksamhet som våra medarbetare utfört på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Insikten om kommunikationernas betydelse för samhällets utveckling efter 151 verksamhetsår inom Gotlandstrafiken är vår utgångspunkt när vi kliver in och tar huvudansvar och skapar långsiktighet och stabilitet inom sjötrafiken i Stockholms Skärgård. Vi ser möjligheter på fartygssidan att inom skärgårdstrafiken fortsätta utveckla ny teknik och nya bränslen i vår strävan mot en sjöfart utan miljöskadliga emissioner. Vi bygger för Gotlandstrafiken med LNG, kyld naturgas, med eliminering av svavelpartiklar och 20 procent lägre koldioxidutsläpp. Vi tittar även på biogas, vilket framställs lokalt på Gotland, som skulle kunna kylas och komplettera LNG för en helt förnyelsebar energikälla. Inom skärgårdstrafiken är även batteridrift och förhoppningsvis inom en snar framtid även vätgasdrift en möjlig utveckling mot framtidens hållbara sjöfart.

Ett varmt tack till alla medarbetare och aktieägare för det gångna året!

Urban Bäckström, Ordförande
Håkan Johansson, Verkställande direktör