Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2013

I april 2014 ingick Destination Gotland avtal med Trafikverket om Destination Gotlands fortsatta trafik till och från Gotland under ytterligare 10 år, mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2027. Detta är en glädjande nyhet som kommer under bolagets 150:e verksamhetsår och ger oss stora utmaningar framåt både driftmässigt och investeringsmässigt med vår avsikt att genomföra en omfattande miljöinvestering i LNG-fartyg. De operativa riskerna för Destination Gotland är större i det kommande avtalet jämfört med nuvarande avtal och ställer större krav på anpassningar.

Bolagets årsredovisning för 2013 visar på en viss förbättring på produkttankmarknaden samtidigt som efterfrågan på resor till och från Gotland är fortsatt stark.

Koncernen föryngrade under året tankflottan genom försäljning av sina femtioprocentiga ägarandelar i både M/T Wisby Verity och M/T Tarantella samtidigt som nybygget M/T Alice levererades i januari 2013. Produkttankmarknaden visade en bättre intjäningsnivå under årets två första tertial för att därefter falla tillbaka något, en trend som även har fortsatt en bit in i 2014.

Gotlandstrafiken hade 2013 en ökning av resandet under den för besöksnäringen så viktiga sommarsäsongen. Sett över hela året minskade det totala antalet passagerare med 0,5 procent till 1 582 618. Under året lanserades en uppmärksammad kampanj för att ytterligare belysa Gotlands attraktionskraft kallad ”Gotland – jorden runt på en ö”. Kampanjen skapar även inför 2014 års högsäsong ett ökat intresse för Gotland som destination och besöksmål men även som en plats att leva, bo och verka på.

Koncernen avslutade under året investeringen i ett nytt hotellkomplex i Visby, etapp 2 av Visby HamnHotell. Bygget stod klart sommaren 2013 med totalt 214 rum, vilket gör det till Gotlands största hotell. I samband med invigningen ingick verksamheten ett franchiseavtal med Scandic och bytte namn till Scandic Visby. Under de senaste åren har även andra stora investeringar gjorts i Visby för att utöka antalet hotellrum samtidigt som efterfrågan inte i dagsläget sett samma utveckling. Mot bakgrund av detta har bolaget gjort en nedskrivning av tillgångar i hotell.

Under det gångna året utvecklades resultatet positivt, trots nedskrivningar av fartyg och hotell, vilket ger en stabil grund att stå på för att med vårt nyvunna avtal för Gotlandstrafiken ta oss an nya utmaningar!

Ett stort tack till alla medarbetare för era insatser!