Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2011

Bolagets 147:e verksamhetsår innehöll många utmaningar. De europeiska finans- och valutamarknaderna utsattes för en djup förtroendekris och många länder genomlevde problem av statsfinansiell karaktär. Detta har tillsammans med säkerhetspolitiska händelser påverkat såväl enskilda affärsmöjligheter som övergripande förutsättningar som valutakurser och oljepris.

Trots rådande lågkonjunktur lyckades bolaget uppnå ett acceptabelt resultat även om det redovisade resultatet var 39 Mkr lägre än året innan. Resultatminskningen jämfört med föregående år förklaras med en realisationsförlust för de avyttrade fartygen M/T Red Teal och M/T Alice.

I tillägg till ovan nämnda fartygsförsäljningar avyttrades även det 15-åriga M/T Gute Ann-Marie. Bolaget tog leverans av produkttankfartyget M/T Wisby Teak och förvärvade även fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg hyrs på bareboatbasis av Northern Offshore Services A/S (NOS) och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i flera nordeuropeiska länder. Vindkraft till havs är en växande sektor i jakt på förnybar energi och detta är ett av få segment inom sjöfart med tillväxt de senaste åren och vi ser positivt på samarbetet med NOS.

Produkttankmarknaden var under perioden fortsatt svag med en försiktig tendens till återhämtning. För att bemöta oljebolagens ökade krav på produkttankfartyg och dess åldersstruktur beslutade styrelsen att ändra avskrivningstid på produkttanksflottan från 20 år till 15 år och med 10 procent restvärde. Förändringen innebär att den årliga avskrivningen ökar från 5 procent till 6 procent och minskar bolagets riskexponering.

För Gotlandstrafiken var 2011 året då tolv rekordår för antalet passagerare i trafiken vändes till en svag nedgång med minus 2,6 procent jämfört med föregående år. Vi tror dock fortsättningsvis mycket på Gotlands attraktionskraft och har under första månaderna 2012 beslutat investera i ett nytt hotellkomplex inom GotlandsResor AB. Under året tecknades ett korttidsavtal med Trafikverket som förlänger Destination Gotlands uppdrag som operatör i Gotlandstrafiken med ytterligare två år, fram till och med januari 2017.

Det inlösenprogram som genomfördes under året blev uppskattat och antalet intresseanmälningar översteg det beslutade erbjudandet om maximalt 10 procent av bolagets aktier. För inlösta aktier utbetalades 700 kronor per aktie och totalt uppgick det utbetalda beloppet till 188 829 200 kronor.

I slutet av året utsågs Håkan Johansson till VD för bolaget, ett uppdrag vilket han tillträdde 1 januari 2012. Håkan har varit koncernens ekonomichef sedan 2008 och har visat stor potential för vidare avancemang. Samtidigt återinträdde Jan-Eric Nilsson som styrelsens ordförande. Björn Wolrath, som verkat som styrelsens ordförande under åren 1997 – 2002 och 2010 – 2011, övertog därmed posten som vice ordförande från Ann-Marie Åström som fortsatt är ledamot av rederiets styrelse.

Sammanfattningsvis ett framgångsrikt verksamhetsår trots det lägre redovisade resultatet. Bolagets strategi att sträva efter låg risk och god likviditet har bidragit till denna utveckling trots rådande lågkonjunktur. Ett varmt tack till alla medarbetare för er insats.