Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2010

Mot slutet av 2010, bolagets 146:e verksamhetsår, började världsekonomin visa tecken på en försiktig återhämtning. Men samtidigt brottas många länder med problem av statsfinansiell karaktär, vilket tillsammans med säkerhetspolitiska händelser påverkat både valutakurser och oljepriset. Att Rederi AB Gotlands vinst för 2010 minskade till 109 Mkr jämfört med 184 Mkr för 2009 beror dels på den något svagare produkttankmarknaden 2010 men också på ovannämnda faktorer, inte minst valutaförändringarna. Eftersom bolagets intjäning är i USD medan vi redovisar i SEK får den dramatiska förstärkningen av SEK gentemot USD genomslag.

Satsningen på produkttank ska ses över lång sikt. Det har varit och är en framgångsrik satsning och vi räknar med att marknaden successivt kommer att återhämta sig efter nedgången 2008 – 2010. Speciellt tror vi att de isklassade MR fartygen kommer att ha en god framtid med tanke på de ökande transportvolymerna i områden med is.

Våra samarbeten inom Laurin Maritime och Wisby Tankers har fortsatt varit framgångsrika, liksom samarbetena med Wisby Shipmanagement och Hafnia. Dessa samarbeten har bidragit till att vi hittills klarat nedgången på produkttankmarknaden relativt bra.

Inom Gotlandstrafiken fortsatte framgången med Destination Gotland under 2010 och vi hade glädjen att notera det elfte rekordåret i rad vad gäller passagerarvolymer. Vi är glada över den positiva respons vi får från passagerare och kunder på nuvarande transportsystem men ser samtidigt med viss oro på utvecklingen av bränslepriset och den framtida tillgången på de bränslekvaliteter som kommer att krävas. Därför fortsätter vår planering för att introducera LNG som drivmedel på fartygen från 2015, vilket i sin tur öppnar för biogas som drivmedel.

Vi är glada över att kunna hälsa personalen i GotlandsResor AB välkomna åter i koncernen. Med GotlandsResors verksamhet breddar vi ytterligare vårt engagemang i utvecklingen av Gotland och dess samhälle, ett engagemang som utgjort kärnan i bolagets själ sedan dess grundande år 1865. Utöver den för Gotland helt avgörande färjetrafiken har vi investerat i strukturer och moderna stödsystem för marknadsföring, bokning och försäljning av Gotland som turistdestination. De drivs nu i brett samarbete med andra aktörer inom turistnäringen på Gotland vilket öppnar för kraftsamling kring gemensamma mål och därmed ytterligare förstärkning av varumärket Gotlands konkurrenskraft.

Vi är glada över de volymökningar som följer av dessa gemensamma ansträngningar och närmar oss i koncernen 1,7 miljoner passagerare, 500 000 personbilar och 50 000 lastfordon mellan Gotland och fastlandet samt med GotlandsResor 175 000 gästnätter på ön på ett år.

Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla våra medarbetare.