Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2009

Rederi AB Gotlands 145:e verksamhetsår blev händelserikt och präglades av den stora nedgången i världsekonomin och därmed även inom sjöfarten. Produkttank- och färje-/ro-romarknaderna har generellt fallit dramatiskt vad avser fraktvolymer, marknadsrater och även marknadsvärden på fartyg.

I dessa förändrade marknadsbetingelser har rederiets strategiska positionering testats och visat sig hålla. En grundläggande del av den strategin är riskspridning och långsiktig uthållighet. Inom produkttank har rederiets resultatnedgång varit kännbar men dock betydligt mindre än inom andra delar av tanksjöfarten. Färje- och ro-rotrafiken till och från Sverige har drabbats av stora volymtapp, i vissa trafikområden mellan 25 och 40 procent. Det är därför mycket glädjande att vi i Gotlandstrafiken tvärtom har en fortsatt tillväxt. Det innebär att Destination Gotland slagit volymrekord samtliga år sedan Rederi AB Gotland började driva trafiken under det namnet 1998.

Uppfattningarna om hur världsekonomin och därmed sjöfartsmarknaderna kommer att utvecklas de närmaste åren går isär och osäkerheten är stor. Det mesta pekar på att återhämtningen kommer att bli långsam. Marknadsbetingelserna de närmaste åren förväntas därför bli fortsatt svaga.

För det står Rederi AB Gotland väl rustat. Med en konsekvent satsning på systemlösningar och teknik i utvecklingens absoluta framkant och en i grunden solid ekonomi har vi inte bara möjligheter att klara lågkonjunkturens påfrestningar utan även tillvara ta dess möjligheter.

I ledningen för Rederi AB Gotland genomfördes ett vaktombyte på VD- och styrelseordförandeposterna vid årsskiftet 2009/2010. Vår VD och mångårige medarbetare Jan-Erik Rosengren gick i pension och undertecknade återinträdde som styrelseordförande respektive VD. Vi vill framföra vårt och bolagets varma tack till Jan-Erik för mycket förtjänstfullt arbete i Rederi AB Gotland under en unik karriär i bolaget. Jan-Erik har varit bolaget trogen sedan hans första arbetsdag som cykelgrabb 1959.

Vi vill även framföra vårt tack till alla anställda för mycket väl utfört arbete under det gångna året.