Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2008

Resultatet efter skatt räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2008 uppgick till 337 Mkr jämfört med 213 Mkr föregående år. Med hänsyn taget till att ingen fartygsförsäljning gjorts under året får resultatet anses som mycket bra. Den främsta orsaken till det goda resultatet är att marknaden för produkttankfartyg varit mycket god under perioden.

Destination Gotland tecknade i november 2007 ett nytt avtal med Rikstrafiken för perioden januari 2009 till och med januari 2015. En stor del av Destination Gotlands arbete under det gångna året har ägnats åt förberedelser inför den nya trafikperioden. Det nya avtalet har en helt annan konstruktion än det tidigare och innebär hårdare krav från statens sida samt att rederiet tar större risker än tidigare. För att möta detta har Destination Gotland bland annat investerat i ett nytt boknings- och prissystem.

Rederiets satsning på produkttankfartyg fortsätter. Vi har idag åtta egna produkttankfartyg, är delägare i två och har i beställning ytterligare tre fartyg tillsammans med Wisby Tankers AB. Vi ser mycket positivt på det fördjupade samarbetet med Wisby Tankers AB, förutom att vi äger fartyg tillsammans så har vi ett gemensamt managementbolag, Wisby Shipmanagement AB, som tagit över management för fyra av våra produkttankfartyg.

Produkttankmarknaden har åtnjutit en osedvanligt lång och ihållande högkonjunktur. Vi ser nu en avmattning och många bedömare befarar att vi står inför en lågkonjunktur även för produkttank som kan bli lång och djup.

Rederi AB Gotlands satsning på produkttank är dock långsiktig och konjunkturen kommer naturligt att variera över tiden. Detta står vi väl rustade för och även om produkttankmarknaden kommer att påverkas av det allmänna konjunkturläget är det fortsatt vår bedömning att våra investeringar över tiden kommer att vara lönsamma.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till våra medarbetare för ett förtjänstfullt arbete.