Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2006

Resultatet efter finansiella poster räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2006 uppgick till 271 Mkr jämfört med 269 Mkr föregående år. Med hänsyn taget till att räkenskapsperioden endast omfattar 8 månader och att i resultatet ingår en upplösning av en reserv för tvisten med Rikstrafiken på 108 Mkr får resultatet anses som tillfredsställande. En starkt bidragande orsak till resultatet är att marknaden för produkttankfartyg varit mycket god under perioden.

Rederiet har utökat sin beställning av produkttankfartyg i Kina att omfatta ytterligare ett fartyg till totalt fyra nybyggen samtidigt som rederiets samarbetspartner D/S Torm har beställt sex fartyg och andra intressenter har beställt två av samma typ, vilka alla går under beteckningen ”Gotlandsklassen”.

Gotlandstrafiken visade förra året en ökning på 0,9 procent, vilket gör att trafiken nu ökat nio år i rad och det är tid att se över fartygsflottan så att kapacitetsbrist inte uppstår. Leveransen av den nya snabbfärjan HSC Gotlandia II är ett led i bolagets strävan att ligga i takt med eller något före utvecklingen för att möta trafikens behov.

Under februari månad 2007 meddelade skiljenämnden dom beträffande tvisten mellan Destination Gotland AB och Rikstrafiken. Skiljenämnden gav Destination Gotland rätt på alla väsentliga punkter. Detta innebär att rederiets tolkning av avtalet är korrekt och den kommer även att gälla de återstående två åren av avtalstiden.

Under slutet av 2006 påbörjade Rikstrafiken en andra upphandling av Gotlandstrafiken efter 2008. Rederi AB Gotland lämnade genom sitt dotterbolag Destination Gotland AB anbud på trafiken. Avgörande för beslutet att lämna anbud var att regeringen beslutade att svenskt sjöfartsstöd skall kunna lämnas till svenskt rederi i Gotlandstrafiken. Anbudet baserar sig på dagens koncept med snabbgående fartyg. Från bolagets sida är vi beredda att fortsätta med nuvarande koncept samt även utveckla det vidare.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till våra medarbetare för ett förtjänstfullt arbete.