Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2005

Räkenskapsåret 2005 – 2006 visar ett resultat efter finansiella poster på 269 Mkr jämfört med 346 Mkr föregående år. I föregående år ingår en reavinst på 98 Mkr vilket gör att årets resultat får anses som tillfredsställande. Den främsta orsaken till resultatet är att marknaden för produkttankfartyg varit mycket god under året.

Rederiet har utökat sin beställning av produkttankfartyg i Kina att omfatta ytterligare ett fartyg till totalt tre nybyggen samtidigt som rederiets samarbetspartner D/S Torm har beställt fyra fartyg av samma typ vilka går under beteckningen ”Gotlandsklassen”. Ett nytt samarbete har inletts med rederiet Wisby Tankers AB som vi hoppas skall bli framgångsrikt för båda parter.

Gotlandstrafiken visade förra året en ökning på 0,4 procent vilket gör att trafiken nu ökat åtta år i rad och det är hög tid att öka kapaciteten med ytterligare ett fartyg i enlighet med den plan som trafikens utveckling bygger på.

Leveransen av den nya snabbfärjan HSC Gotlandia II är ett led i bolagets strävan att ligga i takt med eller något före i utvecklingen för att möta trafikens behov.

Under våren 2006 genomförde Rikstrafiken en upphandling av Gotlandstrafiken för perioden 2009 – 2014. Rederiet valde att avstå från att lämna anbud på grund av upphandlingsunderlagets utformning. Eftersom inte heller några andra anbud lämnades kommer en ny upphandling att ske under hösten 2006.

Det finns idag en stor majoritet på Gotland som kräver att nuvarande utformning av trafiken skall vara ett minimikrav i den kommande upphandlingen. Från rederiets sida är vi beredda att fortsätta samt även utveckla det nuvarande konceptet.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till våra medarbetare för ett förtjänstfullt arbete.