Skip to content
Regulatoriskt

Välkommen till årsstämma 11 juni 2024

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland (Gotlandsbolaget) kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 11 juni 2024, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 31 maj, dels anmäla sig senast torsdagen den 4 juni 2024.

Anmälan görs per elektroniskt formulär på Rederi AB Gotlands webbplats www.gotlandsbolaget.se eller per post till: Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan skall anges namn, adress och telefonnummer.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag till årsstämman

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 9,80 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 13 juni 2024. Utdelning kan då utbetalas tisdagen den 18 juni 2024.

Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

Punkt 9 – Arvoden åt styrelsen och revisorerna
Till styrelsens ordförande föreslås att arvode ska utgå med 400.000 kronor, till vice ordföranden 250.000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 200.000 kronor vardera. Vidare föreslås att arvodet till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer
Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Carl-Johan Hagman, Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström intill slutet av årsstämman 2025.

Omval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2025.

Aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget kommer att rösta för förslagen enligt punkterna 7 – 10.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats www.gotlandsbolaget.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.