Skip to content
Regulatoriskt

Välkommen till årsstämma 1 juni 2023

Aktieägarna i Rederiaktiebolaget Gotland (Gotlandsbolaget) kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, torsdagen den 1 juni 2023, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 maj 2023, dels anmäla sig senast fredagen den 26 maj 2023.

Anmälan görs per post till: Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby eller per elektroniskt formulär på Rederi AB Gotlands webbplats www.gotlandsbolaget.se. Vid anmälan skall anges namn, adress och telefonnummer.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag till årsstämman
Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 8,20 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara måndagen den 5 juni 2023. Utdelning kan då utbetalas fredagen den 9 juni 2023.

Punkt 8 – Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor.

Punkt 9 – Arvoden åt styrelsen och revisorerna
Till styrelsens ordförande föreslås att arvode ska utgå med 400.000 kronor, till vice ordföranden 250.000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 200.000 kronor vardera. Till revisorerna föreslås arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisorer
Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyval av Carl-Johan Hagman intill slutet av årsstämman 2024.

Nyval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2024.

Aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget kommer att rösta för förslagen enligt punkterna 7-10.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats www.gotlandsbolaget.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.