Skip to content
Regulatoriskt

Kvartalsrapport januari-mars 2024

Gotlandsbolagets verksamheter är till stor del säsongsbetonade och första kvartalet 2024 innebär som väntat ett negativt justerat rörelseresultat. Resultatet påverkas positivt av stabiliserade drivmedelspriser och en tidig påsk, men negativt av kostnader för etableringen av den nya kryssningssatsningen med M/S Birka Gotland. Under kvartalet har vi lämnat in vårt anbud till Trafikverket för Gotlandstrafiken 2027-2035. Vid rapportens publicering finns inte några uppgifter om när ett beslut kommer att meddelas av Trafikverket. Som tidigare kommunicerats, ser vi stora möjligheter att fortsätta bedriva trafik även om vi inte skulle vinna avtalet.

Kvartalet januari-mars 2024

  • Intäkterna uppgick till 384,9 MSEK (362,9). Kostnaderna uppgick till -419,6 MSEK (-425,8). Förändringarna jämfört med föregående år är främst en följd av utförda tjänster för Gotland Alandia Cruises, som påverkar både intäkt och kostnad, lägre drivmedelskostnader samt att påsken i år inföll under mars.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till -66,7 MSEK (-62,9) motsvarande -26,7 SEK (-25,2) per aktie. Försämringen beror på att resultatet påverkats negativt av etableringskostnader från vår andel i Gotland Alandia Cruises vilket samtidigt motverkas av lägre drivmedelskostnader och att påsken inföll i mars.
  • Realisationsresultatet från försäljning av fartyg uppgick netto till 0,0 MSEK (-30,5).
  • Finansnettot uppgick till 122,7 MSEK (21,8) påverkat av högre ränteintäkter och positiva valutakursförändringar.
  • Resultatet efter skatt inklusive rearesultat vid försäljningar uppgick till 37,2 MSEK (-70,0) motsvarande 14,9 SEK (-28,0) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Gotlandsbolaget och det australiensiska skeppsbyggnadsvarvet Austal tog i februari 2024 nästa steg i arbetet att utveckla en snabbgående katamaran till Gotlandstrafiken genom att teckna en avsiktsförklaring med målet att kunna teckna avtal om byggnation.
  • I början av mars lämnades anbud in till Trafikverket i upphandlingen av Gotlandstrafiken 2027-2035. Innevarande avtal gäller till och med sista januari 2027.
  • 20 mars genomfördes premiärkryssningen med M/S Birka Gotland, nästan precis ett år efter anskaffningen av fartyget.

Kommentarer från vd

Etablering av M/S Birka Gotland påverkar resultatet
Den 20 mars hade vår och Viking Lines gemensamma kryssningssatsning premiär, ungefär ett år efter att vi anskaffade fartyget. M/S Birka Gotland gör dagliga kryssningar mellan Stockholm och Mariehamn, för att under vår, sommar och höst komplettera dessa med ett större antal kryssningar till Visby.

Gotlandsbolagets verksamheter är till stor del säsongsbetonade, och ett negativt justerat rörelseresultat är att vänta för det första kvartalet. Resultatet i år påverkas positivt av lägre bunkerpriser och ett ökat resande med Destination Gotland, men belastas av etableringskostnader av den nya kryssningslinjen. Vi ser därför ett lägre justerat rörelseresultat än föregående år, -66,7 MSEK (-62,9).

Det ökade resandet med Destination Gotland jämfört med samma period förra året, beror på att påsken låg tidigt i år, och årets första stora reshelg inföll därför i första kvartalet. Antal resenärer under kvartalet uppgick till 188 200 vilket är en ökning med 12 % jämfört med 2023. Om vi ser på kvartalet utan denna påskeffekt, konstaterar vi att resandet fortfarande påverkas negativt av konjunktur och hushållens ekonomi.

Anbud inlämnat till Trafikverket
Den 13 mars lämnade vi in anbud till Trafikverket för kommande koncessionsperiod i Gotlandstrafiken, 2027-2035. En upphandling som är öppen för alla europeiska rederier. Vid kvartalsrapportens publicering har vi inga besked eller indikationer på hur många rederier som deltar eller när besked kommer att ges. Som vi tidigare kommunicerat, ser vi stora möjligheter att fortsätta bedriva trafik även om vi inte skulle vinna avtalet.

När vi blickar framåt
Vi fortsätter utvärdera nya möjligheter och affärer, framför allt med fokus på passagerarsjöfart och fastigheter, men även nya verksamheter inom till exempel energi- och drivmedelsutveckling.

Gotlandstrafiken och våra boendeanläggningar på Gotland förbereder sig nu för högsäsong, och så även M/S Birka Gotland. Under sommaren breddas kryssningsutbudet med ett flertal längre så kallade destinationskryssningar till Höga Kusten, Riga, Bornholm och Ystad. Extra glädjande för Gotland är det 30-tal kryssningar som anlöper Visby kommande månader. Detta innebär ytterligare en resväg till och från Gotland, och även att fler besökare får chansen att uppleva det Visby och Gotland har att erbjuda.

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget