Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från Gotlandsbolagets årsstämma den 11 juni 2024

Gotlandsbolaget (Rederiaktiebolaget Gotland) har hållit årsstämma den 11 juni 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att utdelning ska utgå med 9,80 kronor per aktie. Vidare fastställdes att avstämningsdag skall vara torsdagen den 13 juni 2024.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sex ordinarie utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att det skall vara en revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter samt arvode till revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 400.000 kronor till styrelsens ordförande, till vice ordföranden 250.000 kronor och till övriga bolagsstämmovalda ledamöter 200.000 kronor vardera. Till revisorerna beslutades arvode i enlighet med uppdragets omfattning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och val av revisor
Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman, Carl-Johan Hagman och Ann-Marie Åström.

Ann-Marie Åström omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor beslutade stämman om omval av Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig intill slutet av årsstämman 2025.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Gotlandsbolagets hemsida inom två veckor.