Skip to content
Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juni 2014, dels anmäla sig senast torsdagen den 12 juni 2014.

Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2014
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär