Skip to content
Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 10.30.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 maj 2015, dels anmäla sig senast fredagen den 29 maj 2015. Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 29 maj 2015 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall
väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,10 kronor per aktie. Utöver denna föreslås en extra utdelning med anledning av bolagets 150- årsjubileum med 1,50 kronor per aktie, sammanlagd föreslagen utdelning 6,60 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara måndagen den 8 juni 2015. Utdelning kan då utbetalas torsdagen den 11 juni 2015.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2015,
STYRELSEN

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2015
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär