Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget kommunicerar finansiellt utfall per den 31 augusti

Gotlandsbolaget offentliggör finansiell information som visar på ökade bränslekostnader, vilket drar ner resultatet för perioden 1 januari-31 augusti 2022 jämfört med föregående år.

Som tidigare kommunicerats, avser Gotlandsbolaget att noteras på Nasdaq First North under 2022. Därmed går bolaget över till kvartalsrapportering och producerar inte en finansiell rapport för de första åtta månaderna 2022, så som skett tidigare. I detta pressmeddelande delges emellertid den mest väsentliga informationen om Gotlandsbolagets finansiella utfall under januari – augusti 2022.

Resultatet efter finansiella poster avseende perioden 1 januari-31 augusti 2022 visar på +46 mkr, vilket är 173 mkr sämre än motsvarande period föregående år, då resultat efter finansiella poster uppgick till +219 mkr.

Resultatförsämringen beror främst på ökade bränslekostnader, men belastas även av kostnader för uppbyggnad av en nyetablerad färjelinje mellan Nynäshamn och norra Tyskland. Bolagets verksamhet inom produkttank visar en resultatförbättring, vilket minskar resultatförsämringen.

”Den ökning av drivmedelspriser som vi sett sedan hösten 2021 har fortsatt, och förstärktes under våren och sommaren 2022 efter invasionen i Ukraina och dess påverkan på energimarknaderna i Europa och världen. Detta har gjort att bränslekostnader för våra färjelinjer har ökat kraftigt”, kommenterar Håkan Johansson, VD på Gotlandsbolaget.

Prisjusteringar har genomförts under året men har bara delvis kunnat kompensera den kraftiga ökningen av bränslekostnaderna. Som en följd utvärderas nu ytterligare prisjusteringar.

Gotlandsbolagets första kvartalsrapport, som kommer att avse perioden juli-september 2022, kommer att publiceras den 18 november 2022.