Skip to content
Regulatoriskt

Gotlandsbolaget avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE NÅGOT ERBJUDANDE ATT TECKNA, ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÖRVÄRVA, AKTIER I BOLAGET VARE SIG I SVERIGE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Rederiaktiebolaget Gotland (publ) (”Gotlandsbolaget” eller ”Bolaget”), Sveriges äldsta passagerarrederi, offentliggör i dag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) (”Noteringen”). Inget erbjudande eller försäljning av Bolagets A-aktier respektive B-aktier kommer ske i samband med Noteringen.

Gotlandsbolaget, Sveriges äldsta passagerarrederi grundat 1865, är moderbolag i en koncern som i huvudsak bedriver rederirörelse, men även hotellverksamhet och annan verksamhet inom besöksnäring. Bolagets A-aktier respektive B-aktier har från 1982 till och med 2003 handlas på Stockholmsbörsens O-lista och från och med 2004 på den så kallade Mangoldlistan. I syfte att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en underlättad handel och ett ökat intresse för Bolaget och dess verksamhet, har Bolagets styrelse, i samråd med Bolagets större aktieägare, beslutat att inleda processen att notera Bolagets A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq First North.

Inget erbjudande eller försäljning av Bolagets A-aktier eller B-aktier kommer ske i samband med Noteringen. Handel i Bolagets A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq First North förväntas inledas under 2022.

”Detta är ett naturligt och viktigt steg i vår utveckling. Vi vill skapa goda förutsättningar för värdeskapande, bättre förutsättningar för våra aktieägare, tydligare visa på vår utveckling och den spännande resa vi har framför oss.” kommenterar Verkställande direktör Håkan Johansson.

Om Gotlandsbolaget
Gotlandsbolagets har ända sedan 1865 bedrivit sin kärnverksamhet i form av färjetrafik till och från Gotland (”Gotlandstrafiken”). Under Bolagets 150-åriga historia har nya generationer sjöfartssystem utvecklats och Bolaget har varit en viktig del av Gotlands utveckling. Gotlandstrafiken drivs idag operativt genom dotterbolaget Destination Gotland AB. Gotlandsbolaget bedriver även tankrederiverksamheten under dotterbolaget Gotland Tankers AB. För förvaltning och drift av koncernens hotellfastigheter svarar Gotland Hotels & Properties AB. Gotlandsbolaget bedriver även verksamhet under varumärkena Hansa Destinations (passagerar- & lasttransportern mellan Nynäshamn och Rostock) och Gotland Tech Development (utveckling at nästa generations fartyg, energi och energisystem.)

Gotlandsbolagets affärsidé är att med Gotland som bas, skapa framtidens hållbara maritima transporter, destinationer och besöksmål. Detta gör Bolaget genom att investera i fartyg, framtidens teknologier och besöksnäringen. Alltid med stort fokus på hållbara lösningar.
Att det gotländska samhället och näringslivet växer och utvecklas är nödvändiga villkor för att Bolagets kärnverksamhet, färjetrafiken till och från Gotland, ska utvecklas. Gotlandsbolaget har ända sedan grundandet år 1865 varit en viktig faktor i samhälls- och näringslivsutvecklingen på Gotland och Bolagets insatser och investeringar sträcker sig utanför den direkta rederirörelsen och dess engagemang omfattar en stor bredd, från utbildning och kultursatsningar till hotell och boendeanläggningar.

Bakgrund och motiv till Noteringen
Bolagets styrelse gör bedömningen att en notering av Bolagets A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq First North kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en underlättad handel och ett ökat intresse för Bolaget och dess verksamhet från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter.

Vidare bedöms en notering på Nasdaq First North utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt vid rekrytering av ny personal, samt skapa förutsättningar för att Gotlandsbolaget ska fortsätta vara ett bolag för gotlänningar och övriga med intresse av att utveckla besöksnäringen på ön. Med stöd av ovan bedöms därför den avsedda Noteringen förenkla och främja Gotlandsbolagets framtida utveckling och expansion.

Noteringen i korthet

  • Inget erbjudande eller försäljning av Bolagets A-aktier eller B-aktier kommer ske i samband med Noteringen.
  • Aktieägare i Gotlandsbolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med Noteringen.
  • Mer information om Noteringen och Bolaget kommer att beskrivas i en bolagsbeskrivning som upprättas av Bolaget med anledning av Noteringen. Bolagsbeskrivningen kommer att publiceras på Gotlandsbolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se innan första dag för handel av Bolagets aktier.
  • Gotlandsbolaget avser att Bolagets A-aktier respektive B-aktier ska godkännas för upptagande till handel på Nasdaq First North under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktier är uppfyllt.
  • Handel i Gotlandsbolagets A-aktier respektive B-aktier på Nasdaq First North förväntas inledas under 2022.

Rådgivare

FNCA Sweden AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Noteringen.

Kontaktpersoner

Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget
Epost: hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon: +46 498 20 18 30

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Epost: info@fnca.se
Telefon: +46 8 528 003 99

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande att teckna, eller på annat sätt förvärva, aktier i Bolaget vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Distribution av detta pressmeddelande är föremål för restriktioner som anges i det följande och kan även vara begränsad enligt lag och andra regler. Pressmeddelandet får inte distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Bolaget har inte vidtagit, och kommer inte att vidta, någon åtgärd för att tillåta ett erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon jurisdiktion. Personer som mottar exemplar av detta pressmeddelande, eller önskar investera i Bolaget, måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning och orsaka skada för Bolaget.
Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”förutser”, ”bör”, ”antar”, ”kommer”, ”vill” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte några garantier avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för pressmeddelandets offentliggörande. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämpliga lagar och regler.