Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-september 2022

Gotlandsbolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North under hösten och släpper idag sin första delårsrapport. Omvärldsfaktorer, som hög inflation och stigande bränslepriser har resulterat i ökade kostnader för koncernen som helhet och bolaget har tidigare kommunicerat en resultatförsämring. Samtidigt konstateras en stark position för att fortsätta investera och utveckla sjöfarten och besöksnäringen på Gotland, med flera nya satsningar framåt.

Kvartalet juli-september 2022

 • Totala intäkter uppgick till 1 140,7 MSEK (942,9). Ökningen beror främst på ökade trafikintäkter för Destination Gotland och en förbättrad produkttankmarknad.
 • Totala kostnader uppgick till 958,4 MSEK (700,6). Ökade kostnader under kvartalet beror på högre drivmedelspriser och uppbyggnad av Hansa Destinations.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 162,9 MSEK (192,9) motsvarande 65,14 SEK (77,16) per aktie.

Perioden januari-september 2022

 • Totala intäkter uppgick till 2 396,0 MSEK (1 815,9). Ökningen beror på ökade trafikintäkter för Destination Gotland, nya intäkter för Hansa Destinations samt en förbättrad produkttankmarknad.
 • Totala kostnader uppgick till 2 363,0 MSEK (1 618,9). Ökade kostnader under året beror på högre drivmedelspriser och uppbyggnad av Hansa Destinations.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,3 MSEK (176,9) motsvarande 4,51 SEK (70,76) per aktie.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 316,4 MSEK (495,1).

Värden inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • 1 juli såldes Gotlandsbolagets ägande i Stockholms Reparationsvarv till Lazarus till ett preliminärt aktievärde om 41,0 MSEK för hela företaget varav Gotlandsbolaget ägde 62,5 procent.
 • 25 augusti kommunicerade Gotlandsbolaget avsikten att noteras på Nasdaq First North.
 • Gotland Hotels & Properties har ingått avtal med Region Gotland om förvärv av Gustavsvik 1:3 samt intilliggande fastighet. Köpeskillingen uppgår till drygt 77 MSEK.
 • Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av M/S Valentine till KiwiRail Ltd för 5,2 MEUR.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Under oktober lanserades Gotland Hydrocat, det andra konceptfartyget i Gotlandsbolagets utveckling av Horizonserien. Gotland Hydrocat är en snabbgående katamaran som drivs på vätgas och möjliggör för överfartstid mellan Gotland och fastlandet under tre timmar.
 • Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann till ett värde på ca 75 MUSD och en beräknad reavinst på drygt 500 MSEK.

Kommentarer från vd

Gotland står sig starkt som besöksmål
Gotland är och fortsätter vara ett av Sveriges viktigaste och mest välbesökta besöksmål. Den positiva utvecklingen av resandet till Gotland bidrar till ökade intäkter för koncernen som helhet och vi ser stor potential i att vidareutveckla Gotland och att fortsätta bredda säsongerna.

Ökade bränslekostnader minskar resultatet avsevärt
Rysslands invasion av Ukraina har starkt påverkat bränslepriserna och påverkat vårt resultat negativt, vilket tidigare kommunicerats. Vi arbetar kontinuerligt med kostnadseffektiviseringar, och har genomfört justeringar av biljettpriserna för att kunna möta de ökade kostnaderna. Dessa åtgärder har dock enbart kompenserat för delar av kostnadsökningen och totalt har kostnaderna ökat mer än intäkterna.

Vi satsar på framtiden
Vi har fortsatt renodla vår fartygsflotta och avyttrat flera tankfartyg. Detta är ett led i att fokusera än mer på industriell sjöfart och infrastruktur, där vårt klarast lysande exempel är lanseringen av vårt andra konceptfartyg i Horizonserien, Gotland Hydrocat i oktober. En snabbgående katamaran som redan från 2030 kan göra det möjligt att resa till och från Gotland under tre timmar på fossilfri vätgas.

Stabil grund för fortsatta investeringar
Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att trots de ökade kostnaderna och det lägre resultatet har vi en god förmåga att fortsätta investera och utveckla sjöfarten och besöksnäringen. Vi arbetar ständigt med att identifiera var vår nästa satsning är, och i vad. I vår nästan 160-åriga historia har vi varit med om många stora förändringar och skiften. Tack vare våra långsiktiga satsningar och stabila grund står vi väl rustade för framtiden.”

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget

Finansiella rapporter

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till september 2022 finns tillgänglig på:

https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/