Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-mars 2023

Gotlandsbolaget stängde 2022 med ett kraftigt negativt rörelseresultat, framför allt på grund av extrema drivmedelspriser. En av de åtgärder som togs för att stoppa en eskalerande fortsatt förlust, var att Destination Gotland justerade biljettpriserna. Rörelseresultatet första kvartalet 2023 är som väntat negativt på grund av lågsäsong, men stabiliserade drivmedelspriser och effekt av de beslut som togs i slutet av 2022 medför en förbättring jämfört med samma period 2022. De stabiliserade drivmedelspriserna har inneburit att Destination Gotland kunnat sänka sina biljettpriser från april och framåt.

Kvartalet januari-mars 2023

 • Intäkterna uppgick till 362,9 MSEK (495,1). Kostnaderna uppgick till -425,8 MSEK
  (-593,6). Intäkter och kostnader under kvartalet är lägre än föregående år främst till följd av att det då ingick poster avseende Stockholms Reparationsvarv och Hansa Destinations, samt för de fyra produkttankfartygen som såldes under hösten 2022.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -62,9 MSEK (-98,5) motsvarande -25,2 SEK (-39,4) per aktie. Förbättringen beror på att resultatet föregående år belastades av ett negativt resultat för Hansa Destinations, samt på justerade priser i Gotlandstrafiken och att priset på drivmedel stabiliserats.
 • Intäkter och resultat är normalt låga under det första kvartalet till följd av lågsäsong för Gotlands besöksnäring, vilket även historiskt innebär ett negativt resultat.
 • Reaförluster vid försäljning av fartygen M/V Valentine och HSC Gotlandia uppgick netto till -30,5 MSEK (0,0).
 • Resultatet efter skatt inklusive reavinster vid försäljningar uppgick till -70,0 MSEK (-101,8) motsvarande -28,0 SEK (-40,7) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • M/V Valentine levererades till KiwiRail Ltd.
 • HSC Gotlandia II såldes.
 • HSC Gotlandia levererades till sina nya ägare.
 • Gotlandsbolaget förvärvade M/S Birka Stockholm av Rederiaktiebolaget Eckerö för cirka 38 MEUR och avser att starta kryssningar mellan Stockholm, Mariehamn och Visby.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Gotlandsbolaget sålde sina andelar i tankfartygen Wisby Atlantic och Wisby Pacific, som koncernen ägt till 50%. Fartygen såldes för totalt 85 MUSD. Wisby Atlantic levererades den 5 maj.
 • HSC Gotlandia levererades II till sina nya ägare.
 • Gotlandsbolaget och det australiensiska varvet Austal tecknade en avsiktsförklaring om att ingå ett avtal för designen av Gotlandsbolagets planerade snabbgående katamaran Gotland Horizon.

Kommentar från vd Håkan Johansson

”Sänkta biljettpriser tack vare stabiliserad energimarknad

I slutet av 2022 fattades två svåra, men viktiga beslut för att stoppa den eskalerande förlusten inom Destination Gotland och Hansa Destinations. Vi tog beslut om att Hansa Destinations inte skulle bedriva trafik mellan Nynäshamn och Rostock under 2023. Förutom detta, höjde Destination Gotland biljettpriserna för att möta de explosionsartade ökningarna i drivmedelskostnader. Vi ser nu att dessa beslut haft effekt och det justerade rörelseresultatet visar en mindre förlust än samma period föregående år.

Under det första kvartalet har bränslekostnaderna stabiliserats på lägre nivåer, vilket inneburit att Destination Gotland kunnat sänka biljettpriserna från april och framåt. Om drivmedelskostnaderna fortsätter sjunka, kommer Destination Gotland ha möjlighet att sänka biljettpriserna ytterligare. Vi kan konstatera att bokningsläget inför högsommaren i Gotlandstrafiken är i paritet med rekordåret 2019, vilket ger positiva signaler till oss och den gotländska besöksnäringen.

Renodling bakom lägre kostnader och intäkter för koncernen

Första kvartalet är lågsäsong för Gotland, vilket innebär lägre volymer av resande och boende på våra anläggningar. Det är ett kvartal som historiskt, och även i år, innebär ett negativt resultat.

För 2023 landar det första kvartalets justerade rörelseresultat på -62,9 MSEK
(-98,5 MSEK). Förbättringen jämfört med 2022 beror framför allt på att resultatet föregående år belastades av högre drivmedelspriser och kostnader för uppbyggnad av Hansa Destinations. Även de justerade biljettpriserna i Gotlandstrafiken har en påverkan.

Investeringar för framtiden

Under kvartalet förvärvade vi M/S Birka Stockholm som är ett renodlat passagerarfartyg, och vi ser stora möjligheter för henne att erbjuda attraktiva kryssningar och att komplettera Gotlandstrafiken. Birka Stockholm kommer att erbjuda tax-free och trafikera Stockholm, Mariehamn och Visby med varierande trafikupplägg beroende på säsong. Vi planerar för en lansering under våren 2024. Med Birka Stockholm stärker vi ytterligare Gotland som resmål och ökar tillgängligheten med en ny produkt, samtidigt som vi befäster vår position inom passagerarsjöfart i Östersjön ytterligare.

Trafikverket har aviserat att upphandlingsunderlaget för nästa koncessionsperiod i den upphandlade Gotlandstrafiken blir publikt under våren. Som vi kommunicerat tidigare, är vårt främsta fokus att få fortsatt förtroende att driva Gotlandstrafiken. Men med vår lokala förankring, insikter i det gotländska samhället behov och långa erfarenhet av Gotlandstrafiken, kommer trafiken mellan Gotland och fastlandet ha en viktig roll i vår verksamhet oavsett utfallet av upphandlingen. Hög servicegrad är avgörande för Gotlands utveckling, men utan att ske på bekostnad av klimatet. Gotland ska inte behöva välja mellan tillgänglighet och klimat.

Vi värnar om Gotland och gotländska arbetstillfällen, och ser oss som en del av lokalsamhället. Förutom ansvaret för Gotlandstrafiken, så utvecklar vi nu flera attraktiva destinationer på ön för att ännu fler ska välja Gotland som resmål.

Går det bra för Gotland, går det bra för Gotlandsbolaget.”

Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget

Den kompletta delårsrapporten för perioden januari till mars 2023 finns tillgänglig på:

https://corporate.gotlandsbolaget.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/