Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 2021-08-31

DELÅRSRAPPORT

 1 januari – 31 augusti 2021

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2021 – 31 december 2021

  • Omsättningen ökade till 1 624 Mkr från 1 393 Mkr
  • Rörelseresultatet ökade till 193 Mkr från 115 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 219 Mkr från 129 Mkr

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet och Hansa Destinations AB bedriver färjelinje mellan Sverige och Tyskland.

Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg, Gotland Tech Development AB arbetar med utveckling av fossilfri sjöfart och Gotland Capital Management AB bedriver kapitalförvaltning. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets omsättning och resultat har ökat i takt med efterfrågan på resor. Antalet passagerare i färjetrafiken har ökat med 394 135 resenärer vilket är plus 43 procent jämfört med föregående år.

Resultat och omsättning
Koncernens omsättning ökade med 232 Mkr och uppgick till 1 625 Mkr (1 393). Rörelseresultatet ökade med 79 Mkr och uppgick till 194 Mkr (115).

Resultatförbättringen beror i stor utsträckning på fler resande till och från Gotland och fler besökare på ön. Efterfrågan på resor har ökat efter regeringens och myndigheternas lättnader av de restriktioner som varit gällande under coronapandemin.

Produkttankmarknaden har under året varit mycket svag vilket inneburit en betydande förlust hittills i år och Gotland Tankers AB arbetar med olika åtgärder i syfte att förbättra utfallet framåt.

Den nystartade färjelinjen mellan Nynäshamn och Rostock som drivs av Hansa Destinations AB innebär en investering under uppstart och är en långsiktig satsning som på sikt kan bidra till koncernens resultat.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen
M/S Visborg, M/S Gotland, M/S Drotten, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

Hansa Destinations AB
I slutet av augusti 2021 lanserades en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock. Hansa Destinations AB bedriver linjen med M/S Drotten som chartras in från Destination Gotland AB. Satsningen erbjuder transporter mellan Sverige och Tyskland med minskade utsläpp av skadliga växthusgaser som följd och har beviljats ett bidrag genom ekobonus från Trafikverket under uppstart, fram till september 2022.

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom uthyrning på kontraktsbasis.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med semesteranläggningen Visby Gustavsvik.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Gotland Tech Development AB
Bolaget har till uppgift att driva på utveckling mot mer hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem utan utsläpp av växthusgaser.

Gotland Capital Management AB
Koncernens verksamhet inom kapitalförvaltning och likviditetshantering hanteras av Gotland Capital Management AB som har till uppgift att öka koncernens förmåga att investera i framtida fartyg.

 Rederi
Fartygen M/S Visborg, M/S Gotland, M/S Drotten, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. M/S Drotten går sedan i slutet av augusti i linjetrafik för Hansa Destinations AB.

Under året har M/S Visby varit sysselsatt i charter för DFDS mellan Dunkerque i Frankrike och Rosslare på Irland.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla ingår i ett poolsamarbete med Maersk Tankers. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB. M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos SP Hamburg Tankers GmbH & Co.

Vidare äger koncernen 50 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemannings­management hos Wisby Shipmanagement AB.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 6 Mkr (18).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 2 537 Mkr (2 039).

Räntebärande skulder uppgick till 171 Mkr (246).

Soliditeten var 85 % (78 %).

Eget kapital per aktie 1 875 kr (1 699).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 12 Mkr (133). Nettoomsättningen var 86 Mkr (144).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2021 planeras i slutet av mars 2022.