Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2020

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2020 – 31 december 2020

 

  • Omsättningen minskade från 1 962 Mkr till 1 393 Mkr
  • Rörelseresultatet minskade från 381 Mkr till 115 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 129 Mkr (288)

 

Allmänt

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt på grund av coronapandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken har minskat med 503 570 resenärer vilket är minus 35 procent jämfört med föregående år.

 

Resultat och omsättning

Koncernens omsättning minskade med 569 Mkr och uppgick till 1 393 Mkr (1 962). Rörelseresultatet minskade från 381 Mkr till 115 Mkr.

Under året har ett av koncernens produkttankfartyg sålts med en reavinst om 90 Mkr, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet uppgår till 25 Mkr.

Resultatförsämringen beror i princip uteslutande på färre resande till och från Gotland och färre besökare på ön som till en stor del är en konsekvens av de reserestriktioner som införts efter beslut av regeringen och myndigheter med anledning av coronapandemin.

Destination Gotland AB

Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visborg, M/S Gotland (ex Thjelvar), M/S Visby, M/S Drotten (ex Gotland), HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

Gotland Tankers AB

Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom uthyrning på kontraktsbasis.

GotlandsResor AB

För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med semesteranläggningen Visby Gustavsvik.

Stockholms Reparationsvarv AB

Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Nya Skärgårdsbolaget AB

Bolaget bedrev skärgårdstrafik fram till 30 september 2019 enligt avtal med Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Stockholms Läns Landsting (SLL).


Rederi

Fartygen M/S Visborg, M/S Gotland (ex Thjelvar), M/S Drotten (ex Gotland), M/S Visby, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit reservfartyg.

Rederiet tog i december 2019 leverans av M/S Gotland, det andra av två nybyggnadsprojekt på GSI-varvet i Kina för passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare vardera. Båda fartygen drivs med flytande naturgas, LNG, och flytande biogas, LBG, med betydande miljöförbättring.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla är bortfraktade till Clearlake. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB. M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos SP Hamburg Tankers GmbH & Co.

Rederiet har under året sålt produkttankfartyget M/T Ami på 39 000 ton till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group.

Vidare äger koncernen 50 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemannings­management hos Wisby Shipmanagement AB.

Koncernen äger tre mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkrafts­industrin i Nordeuropa.

 

Investeringar

Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 18 Mkr (21).

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick till 2 039 Mkr (2 654).

Räntebärande skulder uppgick till 246 Mkr (1 880).

Soliditeten var 78 % (59 %).

Eget kapital per aktie 1 699 kr (1 626).

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

 

Moderbolagets resultat

Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 133 Mkr (123). Nettoomsättningen var 144 Mkr (144).

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2020 planeras i slutet av mars 2021.