Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 277 Mkr (304)
  • Rörelseresultatet uppgick till 329 Mkr (327)
  • Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (232) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.

Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB. 

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 329 Mkr (327). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 304 Mkr till 277 Mkr. Omsättningen var 1 737 Mkr (1 653).

Rederi
Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt.

Rederiet har två nybyggnadsprojekt under konstruktion på GSI-varvet i Kina för passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare vardera. Båda fartygen kommer att kunna drivas med flytande naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Rederiet äger systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Vidare äger koncernen sedan december föregående år 80 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB.

Koncernen har under perioden ägt tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa. I oktober 2018 såldes fyra av fartygen och koncernen äger numera åtta snabbgående servicefartyg.

I oktober 2018 förvärvades M/V Cielo di Jari på 39 000 ton, vilket är det första av två fartyg som efter ombyggnad kommer transportera apelsinjuice i Wisby Tankers regi i ett långsiktigt industriprojekt. Affären är en del av fördjupat samarbete med Wisby Tankers. Koncernen äger sedan tidigare M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific gemensamt med Wisby Tankers.

Under första halvåret sålde koncernen de tre systerfartygen inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera var bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. 

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Nya Skärgårdsbolaget AB
I enlighet med ett avtal Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Stockholms Läns Landsting (SLL) bedrivs skärgårdstrafik under den tid en ny upphandling skall genomföras. Avtalet är förlängt att gälla även under 2019.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 19 Mkr (347).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 3 293 Mkr (2 296).
Räntebärande skulder uppgick till 2 019 Mkr (1 717).
Soliditeten var 57 % (58 %).
Eget kapital per aktie 1 546 kr (1 427).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen. 

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 157 Mkr (34). Nettoomsättningen var 144 Mkr (157).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2018 planeras i slutet av mars 2019.