Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2017 – 31 december 2017
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 304 Mkr (382)
• Rörelseresultatet uppgick till 327 Mkr (374)
• Resultat efter skatt uppgick till 232 Mkr (298)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 327 Mkr (374). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 382 Mkr till 304 Mkr. Omsättningen var 1 653 Mkr (1 528).

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Marieann och M/T Gotland Aliya på 53 000 ton vardera. För M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann ligger teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och Hafnia Management A/S ansvarar för befraktning. För M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har V.Ships UK Ltd ansvar för teknik- och bemanningsmanagement och båda utchartras på timecharter till Messrs Mansel Ltd (Vitol).

Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd och befraktning hos Hafnia Management A/S.

Koncernen äger tre systerfartyg inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.
Koncernen äger tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 347 Mkr (18).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 2 296 Mkr (3 030). Räntebärande skulder uppgick till 1 717 Mkr (2 196). Soliditeten var 58 % (52 %).
Eget kapital per aktie 1 427 kr (1 326).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 34 Mkr (110). Nettoomsättningen var 157 Mkr (137).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2017 planeras i slutet av mars 2018.

Ladda ner hela delårsrapporten här ›