Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335)
  • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271)
  • Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)  

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.