Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport 1/1 – 31/8 2019

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 288 Mkr (277)
  • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (329)
  • Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (202)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 381 Mkr (329). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 277 Mkr till 288 Mkr. Omsättningen var 1 962 Mkr (1 737).

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visborg, M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med semesteranläggningen Visby Gustavsvik.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Nya Skärgårdsbolaget AB
I enlighet med ett avtal med Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Stockholms Läns Landsting (SLL) har skärgårdstrafik bedrivits under den tid en ny upphandling har genomförts. Avtalet gällde till 30 september 2019 och därefter har Blidösundsbolaget övertagit trafiken.

Rederi
Fartygen M/S Visborg, M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken. M/S Gute har under året varit utchartrad till TransProCon AB.

Rederiet tog i december 2018 leverans av M/S Visborg, det första av två nybyggnadsprojekt på GSI-varvet i Kina för passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare vardera. Båda fartygen kommer att kunna drivas med flytande naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla är bortfraktade till Clearlake Shipping Pte Ltd. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB, M/T Gotland Sofia hos SP Hamburg Tankers GmbH & Co. KG och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Rederiet äger M/T Ami på 39 000 ton som har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd. Systerfartyget M/T Alice på 39 000 ton såldes under september 2019 till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group.

Vidare äger koncernen sedan december föregående år 80 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB.

Koncernen äger åtta mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa med undantag för M/V Rescuer som opereras som ambulansfartyg i Göteborgs skärgård för Sahlgrenska sjukhuset.

I oktober 2019 såldes M/V Cielo di Jari till Wisby Tankers medan koncernen fortsatt äger systerfartyget M/V Cielo di Tocopilla. Båda fartygen ingår i ett långsiktigt industriprojekt.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 21 Mkr (19).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 2 654 Mkr (3 292).
Räntebärande skulder uppgick till 1 880 Mkr (2 019).
Soliditeten var 59 % (57 %).
Eget kapital per aktie 1 626 kr (1 546).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 123 Mkr (157). Nettoomsättningen var 144 Mkr (144).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2019 planeras i slutet av mars 2020.