Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
Rederiaktiebolaget Gotlands 156:e verksamhetsår 

  • Omsättningen minskade från 2 716 Mkr till 2 011 Mkr.
  • Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster minskade från 403 till 159 Mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr per aktie (0,00 kr) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för verksamhet inom produkttanksjöfart. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt på grund av coronapandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken har minskat med 586 812 resenärer vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år.