Skip to content
Icke-regulatoriskt

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019
Rederiaktiebolaget Gotlands 155:e verksamhetsår 

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 403 Mkr (270)
  • Rörelseresultatet uppgick till 506 Mkr (332)
  • Resultat efter skatt uppgick till 310 Mkr (208)
  • Styrelsen avvaktar med att föreslå eventuell utdelning 

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB bedriver hotellverksamhet och i Stockholms Reparationsvarv AB utförs reparation och underhåll av fartyg. Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarade för delar av sjötrafiken i Stockholms skärgård fram till 30 september 2019.

Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning

Koncernens rörelseresultat uppgick till 506 Mkr (332). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 270 Mkr till 403 Mkr. Omsättningen var 2 716 Mkr (2 492).

Resultatförbättringen beror till största del på realisationsvinster vid avyttring av fartyg.