Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Rederiaktiebolaget Gotlands 153:e verksamhetsår

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 508 Mkr (438)
• Rörelseresultatet uppgick till 551 Mkr (418)
• Resultat efter skatt uppgick till 330 Mkr (343)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr (6,40)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB bedriver trafik i Stockholms skärgård.