Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Rederiaktiebolaget Gotlands 152:a verksamhetsår
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 438 Mkr (441)
• Rörelseresultatet uppgick till 418 Mkr (462)
• Resultat efter skatt uppgick till 343 Mkr (360)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr (5,80)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.