Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 Mkr (178).
Rörelseresultatet uppgick till 250 Mkr (172).
Resultat efter skatt uppgick till 258 Mkr (133).
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 kr (4,55) och en extra utedelning med anledning av bolagets 150-års jubileum om 1,50 kr. Sammanlagd utdelning 6,60 kr.

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.