Skip to content
Regulatoriskt

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 178 Mkr (173)
  • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (132)
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (213)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,55 kr (4,30)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

I april 2014 ingick Destination Gotland avtal med Trafikverket om Destination Gotlands fortsatta trafik till och från Gotland under ytterligare 10 år, mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2027.