Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland

Årsstämma den 1 juni 2022 i Visby
Årsstämman hölls den 1 juni 2022 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog nära 800 av bolagets aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Lars Wedenborn, Jonas Åman och Ann-Marie Åström. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 8,20 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 9 juni 2022.

VD Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att resultatutvecklingen påverkats både positivt av en återhämtning inom färje- och hotellverksamheterna efter coronapandemin och negativt av en historiskt låg produkttankmarknad. Ledningen presenterade även Gotland Horizon, ett vätgasdrivet fartyg som klarar klimatomställningen för färjetrafiken utan att flytta Gotland längre bort från det svenska fastlandet och riskera en sämre samhällsutveckling.

Till sist tackade VD för gott samarbete med alla aktörer inom det gotländska samhället, alla medarbetare för fantastiska insatser under året med hantering av pandemi och rekordsommar samtidigt som bolaget startade en ny färjelinje till Tyskland och sist men inte minst tackades aktieägarna för långsiktigt ägande som skapar förutsättningar att fortsätta bana väg för framtidens transporter och ett levande Gotland.