Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 18 juni 2014 i Visby
Verksamheten omfattar rederirörelse i form passagerarfartyg och produkttankfartyg, där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsstämman den 18 juni 2014:
”Den viktigaste händelsen för bolaget sedan förra årets stämma är att Trafikverkets upphandling är klar och att Destination Gotland tecknat ett kontrakt att fortsätta vår trafik fram till och med januari 2027.

Det nya avtalet innehåller betydligt större operativa risker än tidigare avtal. Med större risker är det en svår uppgift att vidmakthålla lönsamhet. Aktiekursens inbyggda förväntan om bolagets framtida resultat måste värderas utifrån de betydligt större riskerna i nya avtalet.

När det gäller verksamhetsåret 2013 gav det en positiv resultatutveckling för bolaget med ett rörelseresultat på 172 mkr vilket är 40 mkr bättre än föregående år. ”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Bill Andréasson, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde direktör Urban Bäckström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 4,55 kr per aktie och utbetalas genom Euroclear AB den 27 juni 2014.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00