Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämman hölls den 4 juni 2019 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 7,40 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 12 juni 2019.

Vd, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att 2018 var ett år med både plus och minus. Produkttankmarknaden var svag under året och intjäning för tankfartygen var lägre än föregående år. Styrelsen har därför beslutat minska strukturen för koncernens engagemang inom produkttank. Även Stockholms Reparationsvarv hade ett tufft år 2018 med minskad omsättning och pressade marginaler.

Andra verksamheter inom koncernen har haft ett bra 2018. Skärgårdsbolagets turbulenta start på uppdraget 2016 har bytts till en väl fungerande och lönsam verksamhet. GotlandsResor, med Scandic Visby och Gustavsvik, har haft en positiv utveckling.

I Gotlandstrafiken ökade volymerna för passagerare, personbilar och gods men den absolut viktigaste händelsen under året var leveransen av den gasdrivna (LNG) färjan M/S Visborg och vad det betyder för Gotlandstrafikens framtid med lägre klimatpåverkan och samtidigt bättre kapacitet. M/S Visborg har nu gått i trafik ett par månader och reaktionerna från kunderna är mycket positiv, särskilt den nya interiören uppskattas med ljus färgsättning och gotländska inslag.

Vi fortsätter utvecklingen mot vårt mål mot en klimatneutral färjetrafik genom att styrelsen uttryckt en avsikt att om möjligt även systerfartyget (med arbetsnamnet Thjelvar) skall sättas in i Gotlandstrafiken och därmed minska klimatpåverkan ytterligare.

Balansomslutningen har under de senaste fem åren nästan fördubblats som en effekt av de båda nybyggenas omfattning. Med två gasdrivna färjor i Gotlandstrafiken och för att säkerställa resan mot en klimatneutral färjetrafik är det av yttersta vikt att stärka vår konkurrenskraft inför nästa upphandling.

Hämta som PDF