Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké 2016

Årsstämma den 31 maj 2016 i Visby

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken, Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten och TRSM Group AB (under namnändring till Skärgårdsbolaget AB) driver delar av Skärgårdstrafiken i Stockholms län. Rederiet äger även servicefartyg sysselsatta inom havsbaserad vindkraft. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årstämman den 31 maj 2016: 

”Inom vår kärnverksamhet, Gotlandstrafiken, innebar 2015 en ökning av resenärer, personbilar och gods. Med vår investering i LNG-färja för Gotlandstrafiken är en fortsatt tillväxt på ön en förutsättning och målsättningen i den kommande avtalsperioden är att nå två miljoner passagerare per år. De operativa utmaningarna inom Gotlandstrafiken är stora i det kommande avtalet. I tidigare avtal har staten i betydligt högre grad ansvarat för hur trafiken påverkas av yttre faktorer som t ex oljeprisutveckling och valutakurs­effekter.

Produkttank hade en svag marknad under flera år vilken förbättrades i takt med att oljepriset sjönk i slutet av 2014. Det lägre oljepriset ledde till ökad efterfrågan på transport av billigare oljeprodukter och en klart förbättrad intjäning för produkttankfartygen. Under inledningen av 2016 har dock dagsintäkterna fallit tillbaka en del vilket gör att en viss oro kvarstår när det gäller produkttankmarknaden framåt.

Inom hotellrörelsen var 2015 året då satsningen på Scandic Visby kunde leva upp till våra högt ställda förväntningar. Hotellet visade ökad beläggning och blev dessutom utsett till Sveriges bästa Scandic hotell i kategorierna medarbetarengagemang och kundnöjdhet.

Stockholms Reparationsvarv har sett en ökad orderingång. Vägverket, Kustbevakningen och Försvaret är viktiga kunder och varvet är en viktig resurs för sjöfarten i mellersta Östersjön.”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 5,80 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 8 juni 2016.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00.

Hämta årsstämmokommunikén som PDF