Skip to content
Regulatoriskt

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland

Årsstämma den 2 juni 2021 i Visby

 

Årsstämman hölls den 2 juni 2021 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog endast ett mindre antal av bolagets ca 3 000 aktieägare. Flertalet aktieägare hade avstått från stämman på grund av rådande coronapandemi.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyvalde Lars Wedenborn. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 8,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 9 juni 2021.

Vd Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande hur engagemangen inom internationell färjesjöfart kommer kunna stärka bolagets kärnverksamhet i Gotlandstrafiken.

Satsningen på Gotland Tech Development är viktig och innebär att vi kommer driva och delta i projekt för att påskynda omställningen till en hållbar och klimatneutral sjöfart.