Skip to content

Årsstämma 2020

Årsstämman hölls den 30 juni 2020 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog endast ett mindre antal av bolagets ca 3 000 aktieägare. Flertalet aktieägare hade avstått från stämman på grund av rådande Corona-pandemi.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Med anledning av den osäkerhet som råder vad gäller effekter av den pågående Corona-pandemin, föreslog styrelsen årsstämman att ingen utdelning till aktieägarna skulle ske. Stämman biföll styrelsens förslag och beslöt därmed att de totala vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Vd, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande främst de konsekvenser den globala viruspandemin medfört för transportnäringen och inte minst påverkan för Gotlandstrafiken. Effekten kommer bli negativ för bolagets resultat. I vilken utsträckning kommer att bero på hur resandet utvecklas under resten av sommaren.

2019 var till stora delar ett lyckosamt verksamhetsår som avslutades med leverans av en nybyggd LNG-driven färja för Gotlandstrafiken. Vi genomförde också ett antal fartygsförsäljningar under verksamhetsåret som har bidragit positivt till resultatet för 2019.