Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2018

Under året har vi förstärkt Gotlands­ trafiken med ett utökat kapacitetsutbud, vilket också lett till högre volymer för passagerare, personbilar och i synnerhet gods. För att åstadkomma detta sattes utöver de ordinarie färjorna även M/S Gute in i sommartrafiken för att erbjuda mer utrymme på bildäck och möjliggöra för fler personbilar på de andra färjorna. I och med att det nya fartyget M/S Vis­ borg introducerades i trafiken i mars 2019 ökar kapaciteten på bildäck för de dagar med högst efterfrågan med upp till 20 procent vilket våra kunder kommer att uppskatta de dagar på året då många vill åka.

En svag marknad

Inom produkttank har den svaga mark­naden från föregående år fortsatt även under 2018. Ett överutbud av fartyg har givit en lägre nyttjandegrad än vad som krävs för att förbättra intjäningen. Inledningen av 2019 ser bättre ut och intjäningen har ökat något. De fyra is­klassade produkttankfartygen har fraktats ut på time charter, i stället för den tidigare sysselsättningen i Hafnia MR­pool, vilket ger stabilare intäkter och möjlighet till ökning om marknaden förbättras. Vid sidan av en svag marknad har kostnaderna för fartygens drift varit högre än väntat och förändringar har gjorts för att minska kostnaderna fram­ gent.

Kärnverksamheten är viktigast

Som ett led i att stärka oss i vår kärnverk­samhet kommer vi under 2019 lämna över uppdraget att operera Waxholms­ bolagets flotta åt Stockholms Läns Landsting till Blidösundsbolaget som vunnit den upphandling som slutfördes under 2018. Efter en stormig inledning på vårt uppdrag i skärgårdstrafiken har de senaste åren fungerat väl. En avgöran­de faktor har varit medarbetarna i Skär­ gårdsbolaget som stått för trygghet och lojalitet mot kunderna.

Miljöpåverkan i centrum

Under 2018 släppte Destination Gotland sin första hållbarhetsredovisning och det har blivit ännu tydligare hur vi strävar mot att kunna bedriva en klimatneu­tral färjetrafik. Ett nytt fartyg med nytt bränsle ger lägre utsläpp men lika viktiga är de fortlöpande förbättringar som kon­tinuerligt görs i den dagliga trafiken.

Vår viktigaste tillgång

Med nybyggnation av färjor växer värdet på bolagets tillgångar väsentligt och ba­ lansomslutningen ökar på ett unikt sätt för ett rederi i vår storlek. Det unika är satsningen på att Gotland skall fortsät­ta växa på ett hållbart sätt utan negativ klimatpåverkan. I denna expansion ökar även värdet på vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, som hela tiden strä­var mot att förbättra vår verksamhet. Ett stort tack för era insatser under året!

Ann-Marie Åström, Ordförande
Håkan Johansson, Verkställande direktör