Skip to content
Regulatoriskt

Årsredovisning 2007

Resultatet efter finansiella poster räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2007 uppgick till 201 Mkr jämfört med 271 Mkr föregående år. Med hänsyn taget till att i resultatet för föregående år ingår en upplösning av en reserv för tvisten med Rikstrafiken på 108 Mkr får resultatet anses som tillfredsställande. En starkt bidragande orsak till resultatet är att marknaden för produkttankfartyg varit mycket god under perioden.

Under året startade rederiet återigen trafik på Öland efter att trafiken på Öland legat nere i tio år. Ölandstrafiken gav ett tillskott på 36 000 passagerare vilket bidrog till att trafiken totalt ökade med 6,2 procent jämfört med föregående år. Gotlandstrafiken har ökat varje år under de tio år som Destination Gotland bedrivit trafiken. Totalt är ökningen över 400 000 passagerare.

Under november kunde Destination Gotland teckna avtal med Rikstrafiken om en ny trafikperiod, från januari 2009 till och med januari 2015. Det nya avtalet innebär att vi kommer att använda fyra fartyg i trafiken, vilket gör att vi kan optimera antalet turer när de som bäst behövs. Det nya avtalet innebär också att flera av de risker som staten tidigare tog nu överförts på rederiet. Vi skall dock från vår sida göra vårt bästa för att både gotlänningar och hitresande även i fortsättningen skall kunna ta sig till och från Gotland både snabbt och bekvämt.

Rederiets satsning på produkttankfartyg fortsätter. Vi har idag sex egna produkttankfartyg, är delägare i två och kommer under 2008 att ta leverans av två fartyg och ytterligare ett under 2009. Produkttankmarknaden har under en lång period varit mycket god. De flesta bedömare anser att denna exceptionella högkonjunktur nu kommer att mattas av, främst på grund av mycket omfattande nybyggnadsprogram inom i stort sett samtliga typer av tankfartyg. Att marknaden på detta sätt varierar över tiden är naturligt och vi delar uppfattningen att vi nu står inför en period med svagare konjunktur.

Rederi AB Gotlands satsning på produkttank är dock långsiktig och konjunkturen kommer naturligt att variera över tiden. Detta står vi väl rustade för och vi bedömer att marknaden för den nisch av produkttankfartyg vi nu satsar på fortsatt kommer att efterfrågas.

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till våra medarbetare för ett förtjänstfullt arbete.